Obsah

Zásady hodnotenia

Typ: ostatné
Riaditeľka školy na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ rozhodla o zásadách hodnotenia.


Zásady hodnotenia:

1.  Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Toto hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka, sebahodnotenie (pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní).

2.  Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania.

3. Riaditeľka školy určila po prerokovaní s pedagogickými zamestnancami školy  nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu.

4.  V rámci záverečného hodnotenia bude využité kombinované hodnotenie (klasifikácia a slovné hodnotenie) v rámci tried a rôznych vyučovacích predmetov.

6.  V prvom ročníku bude hodnotenie realizované formou slovného hodnotenia.

7. Na 2. stupni pre postup do vyššieho ročníka v čase mimoriadnej situácie je možné určiť preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie sa uskutoční najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo do 31. 08. 2020.                         O preskúšaní rozhodne pedagogická rada. Taktiež žiaci 2. stupňa, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.

8.  Pri záverečnom hodnotení sa budeme riadiť „Usmernením na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. 04. 2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva.

 

 

Zoznam neklasifikovaných predmetov

 

Pozn.: v zozname sú pôvodne neklasifikované predmety doplnené o predmety,  ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou / polnohodnotnou realizáciou.

 

  1. ročník     VYV, TSV, HUV
  2. ročník     VYV, TSV, HUV
  3. ročník     VYV, TSV, HUV,  INF, PRV
  4. ročník     VYV, TSV, HUV,  INF, PRV

 

  1. ročník    TSV, VYV, HUV, THD, INF
  2. ročník    TSV, VYV, HUV, THD, OBN, INF
  3. ročník    TSV, VYV, HUV, THD, OBN, INF
  4. ročník    TSV, VYV, HUV, THD, OBN, INF
  5. ročník    TSV, VYV, THD, OBN,

 

Ostatné predmety v ročníkoch 1. až 9. budú hodnotené slovne alebo klasifikované známkou.

 

Skratky:

VYV – výtvarná výchova

HUV – hudobná výchova

TSV – telesná a športová výchova

THD – technika

INF – informatika

OBN – občianska náuka

PRV - pracovné vyučovanie

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30. 04. 2020                                Mgr. Alena Ridzoňová

                          riaditeľka školy


Vytvorené: 30. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2020 19:05
Autor: