ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 261

ZBER PAPIERA

Dátum: 20. 4. 2021

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční dňa 6. mája 2021 (štvrtok) o 7:30 hod.
Papier môžete nosiť priebežne a ukladať na chodbách pri triedach a pri vchode do ŠKD zo školského dvora.
Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené.

#

Projekty o pôde v 2.B

Dátum: 19. 4. 2021

Žiaci 2.B na hodinách prvouky skúmali zloženie pôdy, pozorovali jej súčasti, robili pokusy na dôkaz prítomnosti vody a vzduchu v pôde. Pokusmi zisťovali schopnosť rôznych druhov pôdy prijímať a prepúšťať vodu. Svoje vedomosti využili pri výrobe a prezentovaní projektov.

#

Pošta v 2.B

Dátum: 19. 4. 2021

Žiaci 2.B sa učili na hodinách slovenského jazyka písať blahoželania a pozdravy. Oboznámili sa s tým, akú cestu musia listy a pohľadnice prejsť, kým sa dostanú na miesto určenia. Napísali pohľadnice, ktoré boli vlastnoručne hodiť do poštovej schránky.

#

Školská knižnica

Dátum: 19. 4. 2021

Mesiac marec sa na našej škole niesol v znamení intenzívneho čítania a práce s knihou a naďalej pokračujeme v čítaní. Pani učiteľky v každej triede ponúkli žiakom tituly kníh, ktoré ich zaujali.

Mesiac knihy v 2.B 1

Mesiac knihy v 2.B

Dátum: 19. 4. 2021

Mesiac knihy sme si v 2.B pripomenuli spoločným čítaním kníh a čitateľským maratónom. Prečítali sme knihy od Márie Ďuríčkovej O Guľkovi a Bombuľkovi, Danka a Janka a od Karla Čapka O psíčkovi a mačičke.

#

Aj v 3.C to napriek pandémii žije

Dátum: 12. 4. 2021

Žiaci sa zúčastnili viacerých súťaží a zväčša boli veľmi úspešní:
- Šaliansky Maťko - úspešní: Šimonko Janovčík a Kamilka Tekelová
- Ibobor - úspešní : Simonko Gálfy a Jurko Slosiar
- Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo: Kamilka Tekelová a Jurko Slosiar

Sadenie v 2.A 1

Sadenie v 2.A

Dátum: 9. 4. 2021

Keďže na hodinách prvouky preberáme témy pôda a rastliny, rozhodli sme sa, že si skúsime vypestovať nejaké rastliny v triede. Žiaci mali veľkú radosť zo skúmania zložiek pôdy. Do malých črepníkov a kelímkov sme si zasadili semienka pažítky a aksamietnice.

Darujte 2 % z dane

Dátum: 9. 4. 2021

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2020 v prospech Rodičovského združenia.

#

Výskumníci v 2.D

Dátum: 6. 4. 2021

Nedávne hodiny prvouky sme trávili netradične. Robili sme množstvo pokusov a vyskúšali sme si prácu výskumníkov.

#

Pošta v 2.D

Dátum: 6. 4. 2021

V rámci podobnej témy, ktorá aktuálne súvisela s prípravou na veľkonočné sviatky, sme vyučovanie slovenského jazyka, prvouky a výtvarnej výchovy ozvláštnili tvorivou dramatikou. Zahrali sme sa na poštu, vyskúšali sme si povolania, ktoré s ňou súvisia. Veľmi sme sa pritom zabavili a mnohé naučili.

#

Kráľovstvo živočíchov v 1.C

Dátum: 5. 4. 2021

V pondelok 29.3. sme sa na hodine prvouky spolu s deťmi z 1.C preniesli do kráľovstva živočíchov.

Najlepší čitateľ v 2.C 1

Najlepší čitateľ v 2.C

Dátum: 5. 4. 2021

V posledný marcový deň a zároveň posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sme v triede 2.C vyhodnotili najlepších čitateľov na 1.2. a 3. mieste.

#

Tvorivé dielne v 2.C

Dátum: 5. 4. 2021

Keďže momentálna situácia nedovoľuje, aby sme sa zúčastnili rôznych akcií, ako sú napríklad Tvorivé dielne, žiakom z 2.C to vôbec nebránilo, aby si takéto tvorivé dielne vyskúšali, samozrejme online. Na online stretnutie sme si pozvali šikovnú tetu Martinku z Múzea liptovskej dediny Pribylina.

Oznam ŠKD

Dátum: 31. 3. 2021

Poplatok za ŠKD - apríl

Písanie v 1. ročníku 1

Písanie v 1. ročníku

Dátum: 26. 3. 2021

Písanie patrí medzi základné komunikačné zručnosti, ktoré sa žiaci v 1. triede učia. Písanie je jedinečné ako aj samotní žiaci. Naši prváčikovia od začiatku roka usilovne pracovali, zoznamovali sa s prvými písanými tvarmi písmen, nie vždy to bolo pre všetkých ľahké, ale veľmi sa snažili.

Zápis

Zápis do 1. ročníka

Dátum: 25. 3. 2021

Zápis prebehne bez osobnej prítomnosti detí.
Zápis sa bude realizovať prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá bude zverejnená od 12. 4. 2021 do 20. 4. 2021.

OZNAM

Dátum: 17. 3. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 1.B triedy od 16. 3. 2021 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne do 29. 3. 2021. Nástup žiakov do školy bude v utorok - 30. 3. 2021.

Poplatok za ŠKD - marec

Dátum: 8. 3. 2021

Poplatok za ŠKD - marec

 OZNAM 1

OZNAM

Dátum: 7. 3. 2021

Vyučovanie od 8. 3. 2021

OZNAM

Dátum: 25. 2. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 1.C triedy od 26. 02. 2021 do 08. 03. 2021 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne.Nástup žiakov do školy bude 09. 03. 2021. Prosíme obmedziť sociálne kontakty.

OZNAM

Dátum: 24. 2. 2021

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 4.C triedy od 25. 02. 2021 do 08. 03. 2021 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne. Nástup žiakov do školy bude 09. 03. 2021.

OZNAM

Dátum: 19. 2. 2021

Vážení rodičia,
vzhľadom na aktuálne informácie o epidemiologickej situácii v okrese LM, dňa 22. 2. 2021 nastúpia žiaci 1. stupňa po prázdninách do školy. Nastúpiť však môžu v tom prípade, ak aspoň jeden zákonný zástupca má negatívny výsledok antigénového testu, alebo PCRtestu nie starší ako 7 dní.

OZNAM ŠKD

Dátum: 6. 2. 2021

Poplatok za ŠKD - informácie

TESTOVANIE

Dátum: 4. 2. 2021

Dňa 6. 2. 2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod. bude prebiehať testovanie na Covid-19 formou antigénových testov v budove ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej.
Toto odberné miesto je určené pre zamestnancov a zákonných zástupcov týchto ZŠ/MŠ:
1. ZŠ M. R. – Martákovej
2. ZŠ Dr. A. Stodolu
3. MŠ Stodoláčik (Dr. A. Stodolu)
4. MŠ Žirafka (4. apríl)

Vyučovanie od 1. 2. 2021 1

Informácie o vzdelávaní žiakov od 1. 2. 2021

Dátum: 28. 1. 2021

Od 1. februára budú žiaci pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom výučby.
Polročné prázdniny sú zrušené. Prázdniny sa mali uskutočniť iba jeden deň – 1. februára 2021. Dôvodom je epidemiologická situácia COVID-19.
Nakoľko sa informácie neustále menia, sledujte Edupage. Tu Vám zašleme vždy aktuálne informácie.

Hodnotenie 1

Informácie pre rodičov k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov počas dištančného vzdelávania

Dátum: 26. 1. 2021

Hodnotenie žiakov sa riadi Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19.

a.) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:
- z komplexných zadaní (referáty, projekty, denníky)
- analýzou prác žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí)
- sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením
- konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami
- rozhovorom so zákonným zástupcom

b.) Pri hodnotení žiakov sa vychádza zo základných princípov:
- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
- poskytovanie žiakom konštruktívnej spätnej väzby
- akceptovať jedinečnosť podmienok žiaka na vzdelávanie
- zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka
- hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávať na základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením

c.) V 1. ročníku ZŠ sa priebežné a záverečné hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

d.) Vo všetkých ostatných ročníkoch sa realizuje kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia v rámci rôznych vyučovacích predmetov.

e.) Celkové hodnotenie žiakov je prerokované a odsúhlasené v pedagogickej rade.

f.) Na základe rozhodnutia ministra školstva zo 4. 01. 2021 sa termín na vyskúšanie a hodnotenie žiaka za prvý polrok školského roku 2020/2021 z dôvodu nepostačujúcich podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu predlžuje do 31. 3. 2021. Výpis klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok bude tomuto žiakovi vydaný 31. marca 2021.

Aktuálne informácie o vzdelávaní žiakov od 18. 1. 2021

Dátum: 14. 1. 2021

Od 18. januára budú žiaci pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom výučby. Dôvodom je pretrvávajúca zlá epidemiologická situácia.
Nakoľko sa informácie neustále menia, sledujte Edupage. Tu Vám zašleme vždy aktuálne informácie.
Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

OZNAM

Dátum: 8. 12. 2020

Vážení rodičia,
prechod žiakov II. stupňa na prezenčné vzdelávanie v škole je možný len vtedy, ak sa žiaci a ich zákonní zástupcovia zúčastnia skríningového testovania na ochorenie spôsobené koronavírusom COVID-19. Vstup do budovy školy bude povolený len pre žiaka s negatívnym testom za predpokladu, že bol negatívne testovaný aj jeho zákonný zástupca, prípadne obaja zákonní zástupcovia.
Prezenčná forma výučby bude realizovaná len v prípade, ak sa skríningového testovania zúčastní minimálne 70 % žiakov a jeden zákonný zástupca každého testovaného žiaka.
Prosím o vyjadrenie Vášho záujmu/nezáujmu o testovanie formou antigénových testov za účelom návratu žiakov II. stupňa do školských lavíc v januári roku 2021. Svoj záujem/nezáujem vyjadrite najneskôr 10. 12. 2020 do 12,00 hod. Dotazník Vám bol zaslaný na Edupage.
Poznámka: prieskum sa robí na základe aktuálnych informácii o skríningovom testovaní v oblasti školstva.

OZNAM

Dátum: 27. 11. 2020

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 3.B triedy od 30. 11. 2020 do 04. 12. 2020 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne. Nástup žiakov do školy bude 07. 12. 2020. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.

OZNAM

Dátum: 21. 11. 2020

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši žiaci 2.C triedy od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020 ostávajú doma. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne – informácie poskytne triedna učiteľka. Nástup žiakov do školy bude 30. 11. 2020. Prosíme obmedziť sociálne kontakty. V prípade, že sa u žiaka vyskytnú klinické príznaky, kontaktujte svojho lekára a následne školu.

Zobrazeno 1-30 z 261

Aktuality

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

svetový deň morí a oceánov - 5

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Aktuality

20.4.2021 ZBER PAPIERA

19.4.2021 Pošta v 2.B


Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2