Obsah

 

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

#

Erasmus+ na ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej

Vzdelávanie pedagógov v školskom roku 2019/2020 celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

od 22. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:

UPOZORNENIE

OBED 30.6.2020 - Ak nemáte záujem o obed 30.6.2020 odhlásenie je nutné urobiť najneskôr do 26.6.2020 do 14,00 hod. Vzhľadom k ukončeniu prevádzky v školskej jedálni po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované!!!
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Márie Rázusovej – Martákovej do konca školského roku 2019/2020

Zákonný zástupca žiaka odovzdá dieťa do školy pred začiatkom vyučovania. Žiaci vstupujú do školy bez rodičov (zákonných zástupcov). Žiaci vchádzajú do budovy školy 3 vchodmi:
- VCHOD ŠKD – žiaci 1. ročníka
- VCHOD 1. stupeň – žiaci 2. a 3. ročníka
- HLAVNÝ VCHOD (vchod 2. stupeň) – žiaci 4. a 5. ročníka

Nástup do školy bude rozdelený do nasledovných časových úsekov:
7:15 – 7:30
1.A, 1.B, (vchod ŠKD)
2.A, 2.B, 2.C, (vchod 1. stupeň)
4.A, 4.B, 4.C (hlavný vchod)

7:30 – 7:40
1.C, 1.D, (vchod ŠKD)
3.A, 3.B, 3.C, (vchod 1. stupeň)
5. A, 5.B, 5.C (hlavný vchod)

Pri vchode do školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Taktiež budú každému dieťaťu vydezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, do budovy školy nevchádzajú.

Žiaci sa budú učiť vo svojich triedach. V prípade, že počet prihlásených žiakov presiahol počet 20, žiaci budú rozdelení na skupiny. Max. počet žiakov v skupine je 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku. Informáciu o rozdelení žiakov dostanete pred nástupom do školy od triedneho učiteľa. Vytvorená skupina sa počas jedného týždňa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene môže prísť najskôr až v nasledujúcom týždni.

Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Rozvrh hodín platný od 1. 6. 2020 dostanete pred nástupom do školy od triedneho učiteľa.
Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť od 7:40 do 11:00 hod.
Žiaci 5. ročníka sa budú učiť od 7:40 do 12:10 hod.
Po skončení vyučovania pôjdu žiaci, ktorí nebudú navštevovať ŠKD na obed do ŠJ. Ostatní žiaci pôjdu do ŠKD a na obed do ŠJ pôjdu podľa rozpisu skupín v ŠJ v čase od 11:00 do 14:00 hod. Žiaci zostávajú v rovnakej skupine aj v ŠKD, skupiny sa nespájajú ani v poobedňajších hodinách. Zákonný zástupca žiaka vyzdvihne vonku pred budovou školy. V čase od 11:00 hod. do 12:30 budú žiaci vychádzať hlavným vchodom. Neskorší odchod žiakov bude umožnený cez vchod ŠKD.
Zákonný zástupca
- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov).
- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
- Dodržiava všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Triedy a aj všetky ostatné priestory školy budú pravidelne dezinfikované.
Podávanie stravy sa uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení.

Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:

Dodatok k prevádzkovému poriadku Školského klubu detí Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej do 1. júna 2020


• Počet výchovných skupín v školskom klube detí
- v školskom klube detí bude od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 zriadených 14 výchovných skupín
• Prevádzka školského klubu
- vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení a bezpečnostných predpisov, bude v čase od 1. júna do 30 júna 2020 upravená prevádzka školského klubu detí nasledovne:
- ranný školský klub detí nebude v prevádzke
- poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od 11,00 do 16,00 hod., každý pracovný deň
• Priestorové podmienky
- výchovné skupiny školského klubu detí budú pokračovať v kmeňových triedach, v ktorých prebiehalo vyučovanie v dopoludňajších hodinách
• Odchod detí zo školského klubu
- deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13,00, 14,00, 15,00 a 16,00 hod. vchodom pre školský klub detí, ktorý sa bude otvárať len na dobu 10 minút, každú celú hodinu
• Hygienické opatrenia
- priestory tried (stoličky, lavice, skrinky, dvere, podlahy budú dezinfikované priebežne každý deň
- pred nástupom detí do školského klubu sa budú dezinfikovať hry a hračky, ktoré sa budú následne dezinfikovať každý deň po skončení prevádzky ŠKD
- v triedach bude k dispozícii dezinfekčný gél na ruky pre deti a jednorazové utierky
• Rodičom do budovy školy je vstup zakázaný

celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:

Zásady hodnotenia

Riaditeľka školy na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ rozhodla o zásadách hodnotenia.

celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor:

Oznam k administrácii prihlášok na SŠ

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 9.ročníka, 5. ročníka a nižšie končiacich žiakov. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Poljak
MAREC - MESIAC KNIHY S NAŠIMI PRVÁKMI 1

MAREC - MESIAC KNIHY S NAŠIMI PRVÁKMI

POZN.: Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.
Bližšie informácie zverejníme priebehu nasledujúcich dní. Sledujte stránku školy: www.zsmrm.sk , kde sa dozviete aktuálne informácie.
Otázky ohľadne zápisu píšte tu: holla.martina@zsmrm.sk celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie bude opätovne prerušené od 30. 3. 2020 až do odvolania. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

OZNAM

Od 17. 3. 2020 do odvolania je možné vstúpiť do priestorov školy/šk. zariadenia len s ochranným rúškom, šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

ZÁKAZ užívania detského ihriska a celého areálu školy!

Riaditeľka ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej vydala zákaz užívania detského ihriska a celého areálu školy z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu.
Zákaz platí do odvolania. Areál školy je z tohto dôvodu uzatvorený.
celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor:

ZŠ M. R. - Martákovej bude od 16. marca uzatvorená na 14 dní

Ústredný krízový štáb prijal dnes kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia. Jedno z opatrení je, že všetky materské a základné školy budú celoplošne uzatvorené od pondelka 16. marca na 14 dní. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Lyžiarsky výcvik 7.B, 7.C

Prežili sme nádherné 2 dni na snehu. Žiaci mali možnosť získať nové lyžiarske skúsenosti a zážitky. Boli nadšení a našli si pozitívny vzťah k novému športu. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

OZNAM

V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu prosíme rodičov, aby ráno obmedzili vstup do školy a svoje deti odprevadili len ku vchodu. Taktiež prosím, aby ste v priebehu dňa nevstupovali zbytočne do školy (len v nevyhnutných prípadoch). Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:
#

Usmernenie MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

Ústredný krízový štáb prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Bližšie informácie v priloženom dokumente. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Darujte 2 % z dane - tlačivo o poukázaní 2% dane z príjmu

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia. celý text

ostatné | 7. 3. 2020 | Autor:
#

Lyžiarsky výcvik

Posledný deň lyžiarskeho výcviku poriadne fúkalo. Napriek tomu sa žiaci stále zdokonaľovali v lyžovaní. Poslednú jazdu na žiadosť detí sme absolvovali trošku netradične. Žiaci vytvorili dvojice z prvej a druhej skupiny a takto sme spoločne zlyžovali Turistickú zjazdovku. Všetko prebehlo pokojne a radostne. celý text

ostatné | 7. 3. 2020 | Autor:
#

Lyžiarsky výcvik

Deň štvrtý... Dnes sa Jasná ukázala v celej svojej kráse ☀️☀️☀️ Krásne slnečné počasie sme si poriadne užili ???? Prvá skupina dnes zlyžovala Konských Grúň, Fisku, Turistickú zjazdovku a po prestávke sme vyskúšali aj zjazdovku Brhliská ???? Druhá skupina lyžovala na Turistickej a všetci sme boli aj na Chopku. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:

Darujte 2 % z dane

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:
#

Hlasujte za náš projekt na www.gestopremesto.sk

HLASUJTE za projekt ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej a pomôžte tak pri zveľaďovaní zelenej plochy v areáli školy. Veríme, že sa nám to podarí! celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:
#

Lyžiarsky výcvik

3. deň celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor:
#

Lyžiarsky výcvik

2. deň celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor:
#

Lyžiarsky výcvik

Prvý deň lyžiarskeho výcviku v Jasnej prebehol výborne. Ráno pršalo, potom snežilo, bola hmla a nakoniec vyšlo slniečko ☀️ Ráno po rozdelení žiakov do skupín, prvá skupina lyžovala na turistickej a na fiske. Druhá skupina po zvládnutí prvých lyžiarskych skúseností zdolala turistickú zjazdovku. Deti boli šikovné a spokojné celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

T9-2020 celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:
#

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie pre školy a školské zariadenia celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
Zápis do 1. ročníka 1

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 16. a 17. 4. 2020
v čase od 13:30 hod. do 18:00 hod.
v priestoroch Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej.
celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor:
Florbal 2

Florbal

Dňa 4. februára 2020 sme sa zúčastnili s našimi dievčatami a chlapcami krajského kola vo florbale v Tvrdošíne. Turnaj bol organizovaný pod záštitou Nadácie TV JOJ. Dievčatá získali prvé cenné skúsenosti na väčšom turnaji a skúsenejší chlapci vybojovali krásne 3.miesto. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor:

ZBER PAPIERA

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční dňa 19. 2. 2020 (streda) od 7:30 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené.
POZOR ZMENA !!! Berieme IBA papier. Kartóny a lepenku NIE!!!
celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná