Obsah

Rada školyRada školy

Rada školy je iniciatívny  a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Má 11 členov a tvoria ju:  

 • zástupcovia rodičov (4)
 • zástupcovia zriaďovateľa (4)
 • zástupcovia ped. zamestnancov (2)
 • zástupca nepedagogických zamestnancov (1)

 

Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

 


 

Zloženie rady školy:

Predeseda:      

 • Mgr. Ján Poljak   

 

Členovia:    

 • Mgr. Eva Laučíková
 • Alena Krišandová
 • Ing. Lucia Cukerová
 • MUDr. Alžbeta Smiešna
 • Bc. Miroslav Neset
 • Mgr. Ján Smieško
 • Ing. Zuzana Štreitová
 • Yvonna Výravová
 • Zuzana Vrbková
 • Bc. Zuzana Gažová