ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Školský poriadok

 

Obsah:

Preambula

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Organizácia školského roka
 2. Organizácia vyučovacieho dňa
 3. Práva a povinnosti žiakov
 4. Výchovné opatrenia

 

 1. Zásady správania žiakov
 1. Oslovenie a pozdravy
 2. Príchod do školy
 3. Správanie sa žiakov na vyučovaní
 4. Správanie sa žiakov počas prestávky
 5. Odchod žiakov
 6. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Starostlivosť žiakov o svoj vzhľad

 

 1. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

 

 1. Samospráva triedy

 

 1. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

 1. Správanie sa žiakov na verejnosti

 

 1. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

 1. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

 1. Školské stravovanie

 

 1. Základné práva a povinnosti učiteľov
 1. Práva a povinnosti učiteľov
 2. Povinnosti pedagogického dozoru

 

 1. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity
 1. Práva a povinnosti rodiča
 2. Spolupráca školy a rodiny
 3. Požiadavky na verejnosť

Preambula

            Základná škola M. Rázusovej-Martákovej je školou všeobecného  zamerania s klasickými triedami i s triedami s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej . V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

                                                                                   

 1. Organizácia školského roka
 • Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.
 • Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje.
 • Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.
 • Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).
 • Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.
 • Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

 

 1. Organizácia vyučovacieho dňa
 • Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci školy.

Časový harmonogram dňa

Náplň

7:25

-

7:35

príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie

7:40

-

15:15

vyučovanie podľa určeného rozvrhu

9:20

-

9:35

desiata

11:30

-

13:30

obed v ŠJ

Vyučovacie hodiny

Prestávky

7:40

-

8:25

8:25

-

8:35

8:35

-

9:20

9:20

-

9:35

9:35

-

10:20

10:20

-

10:30

10:30

-

11:15

11:15

-

11:25

11:25

-

12:10

12:10

-

12:20

12:20

-

13:05

13:05

-

13:35 - obed

13:35

-

14:20

14:20

-

14:30

14:30

-

15:15

odchod domov

 

 

 • Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

 

 1. Práva a povinnosti žiakov

 

 1. Každý žiak má právo:
 1. na výchovu a vzdelávanie:
 • v bezpečnom a zdravom prostredí,
 • v materinskom jazyku,
 • zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,
 1. na jemu zrozumiteľný výklad učiva,
 2. na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 3. na bezplatné vzdelanie,
 4. na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 5. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 6. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 7. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
 8. k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď,
 9. na omyl, zmenu názoru a právo na vývin,
 10. na objektívne hodnotenie,
 11. primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu,
 12. dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,
 13. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania,
 14. v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,
 15. aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,
 16. na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
 17. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,
 18. dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov,
 19. na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi,
 20. na objektívne hodnotenie,
 21. na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti.

 

 1. K povinnostiam žiakov patrí:

 

 1. správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok,
 2. prichádzať na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. (Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku.),
 3. rešpektovať triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku. Meniť je možné len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto predmetný vyučujúci,
 4. v čase  po zvonení na vyučovaciu hodinu byť na svojom mieste v triede a v tichosti očakávať vyučujúceho učiteľa,
 5. na vyučovaní sedieť slušne, pozorne sledovať učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracovať, nenarúšať vyučovaciu hodinu,
 6. svojím správaním neznemožňovať uplatňovanie práva učiť sa ostatným spolužiakom,
 7. o slovo sa hlásiť zdvihnutím ruky,
 8. rešpektovať zákaz našepkávať vyvolanému žiakovi, nie je dovolené odpisovať pri písomných prácach,
 9. v prípade nepripravenosti na vyučovanie ospravedlniť sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uviesť dôvod (po 1 týždni domáceho liečenia alebo z vážnych rodinných dôvodov). Sústredenie a dovolenky nie sú dôvodom na ospravedlňovanie sa žiaka, žiak si učivo musí doštudovať.
 10. opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho,
 11. udržiavať svoje miesto v čistote a poriadku,
 12. dodržiavať zákaz manipulovať s hasiacimi a elektrickými prístrojmi,
 13. na vyučovaní, osobitne na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa riadiť predpismi BOZP a pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.

 

 1. Žiakovi nie je dovolené:

 

 1. prechovávať, užívať, predávať i poskytovať návykové látky (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy, suroviny na ich výrobu) vyrábať drogy, propagovať alebo inak šíriť toxikomániu (aj v podobe symbolov: retiazky, tričká, aj cudzojazyčné nápisy, prívesky, nálepky atď.),
 2. šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia (nadávky, nebezpečné vyhrážanie, urážlivé prezývky, vydieranie, nátlak, posmech, ohováranie),
 3. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie,
 4. hrať hazardné hry,
 5. kĺzať sa po chodbách budovy školy, nakláňať sa cez zábradlie schodišťa a sadať naň, vykláňať sa z okien a čistiť ich, v zimnom období sa kĺzať po chodníkoch,
 6. používať vulgárne výrazy cez vyučovacie hodiny, cez prestávky, mimo školy,
 7. používať mobilné telefóny, MP3, MG, CD prehrávače a hry až do skončenia vyučovania a opustenia budovy školy. Mobilný telefón musia mať žiaci počas vyučovania vypnutý a uložený v aktovke alebo v skrinke. Použiť ho môžu len v naliehavých prípadoch so súhlasom a za prítomnosti vyučujúceho,
 8. sadať na parapetné dosky a kryty na ohrievacích zariadeniach,
 9. vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky,
 10. nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje (klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť a učiteľ stratu nerieši, ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá je potrebná na vyučovanie, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia),
 11. manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi, Použiť ich žiaci môžu len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

 

 1. Výchovné opatrenia

 

            Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia

 

            Udeľujú sa za:

 • mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
 • za záslužný alebo statočný čin,
 • za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív,
 • za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky (pochvala RŠ).

 

Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

 

            Škola udeľuje:

 1. pochvalu od vyučujúceho so zápisom do IŽK,
 2. diplom,
 3. pochvalu od triedneho učiteľa,
 4. pochvalu od riaditeľa školy (rozhodnutie o pochvale),
 5. vecnú (knižnú) odmenu po schválení rodičovskou radou.
 6. ocenenie primátorom mesta na návrh riaditeľa školy.

 

 1. Odmeňovanie žiakov

 

            Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za polročné hodnotiace obdobie nasledovné výchovné opatrenie:

 

Kritéria na udelenie výchovného opatrenia

Kolo

Umiestnenie

Výchovné opatrenie

Forma

školské

1.

-

3.

pochvala od vyučujúceho

zápis do IŽK

pochvala od triedneho učiteľa

diplom

okresné

1.

-

3.

pochvala od riaditeľa školy

rozhodnutie o pochvale, odmena (Rada rodičov)

krajské

1.

-

3.

pochvala od riaditeľa školy

rozhodnutie o pochvale, odmena (Rada rodičov)

celoslovenské

1.

-

3.

pochvala od riaditeľa školy

rozhodnutie o pochvale, odmena (Rada rodičov)

 
 1. Opatrenia na posilnenie disciplíny

 

 • Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku.
 • Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania.
 • Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.

 

            Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

 1. zápis do IŽK,
 2. napomenutie triednym učiteľom,
 3. pokarhanie triednym učiteľom,
 4. riaditeľské pokarhanie,
 5. znížená známka zo správania.

 

            V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie vnútorného poriadku žiakom:

 •  rozhodnutím o riaditeľskom pokarhaní- Proti tomuto môže zákonný zástupca podať odvolanie v termíne uvedenom na rozhodnutí.
 •  zníženou známkou zo správania- Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroku, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie požiadať o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania.

Kritéria na udelenie výchovného opatrenia

Výchovné opatrenie

Priestupok

Počet

Forma

napomenutie triednym učiteľom

(NTU)

 • zabúdanie učebných pomôcok,
 • behanie po triede a po chodbách počas prestávok,
 • vyrušovanie počas vyučovania,
 • nevhodné správanie sa voči spolužiakom,
 • nevhodné správanie sa na spoločných podujatiach školy,
 • neplnenie si povinností týždenníka,
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 • neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie (1 – 3 krát),
 • iné priestupky podobného charakteru.

1- 3 zápisy

v IŽK

ústne

pokarhanie triednym učiteľom

(PTU)

 • neospravedlnená absencia na 1 vyučovacej hodine,
 • podvádzanie,
 • vulgárne vyjadrovanie sa,
 • nevhodné správanie sa voči dospelým,
 • šikanovanie spolužiakov,
 • iné závažnejšie priestupky podobného charakteru.

4- 6 zápisov v IŽK uvedených pri NTU

písomne do IŽK

pokarhanie riaditeľkou školy

(PRŠ)

 • neospravedlnená absencia na 2- 6 vyučovacích hodinách,
 • opakované šikanovanie spolužiakov,
 • úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 • krádež,
 • manipulovanie s predmetmi ohrozujúcim zdravie,
 • fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok    v školských priestoroch a na školských akciách,
 • iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia riaditeľkou školy.

7- 9 zápisov v IŽK uvedených pri NTU, alebo 2 zápisy uvedené pri PTU

písomne do IŽK, rodičom, v triednom výkaze s uvedením dôvodu

znížená známka zo správania 2. stupňa

(uspokojivé správanie)

 • neospravedlnená absencia na 7- 14 vyučovacích hodinách,
 • úmyselné ublíženie na zdraví,
 • šikanovanie, vydieranie, fyzické útoky,
 • opakované používanie mobilného telefónu na vyučovaní,
 • vandalizmus,
 • prejavy rasovej neznášanlivosti,
 • zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy a iným dospelým osobám,
 • iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.

10- 14 zápisov v IŽK uvedených pri NTU, alebo 3- 5 zápisov uvedených pri PTU,

alebo opakované zápisy uvedené pri PRŠ

písomne v triednom výkaze  s uvedením dôvodu

znížená známka zo správania 3. stupňa

(menej uspokojivé správanie)

 • neospravedlnená absencia na 15- 30 vyučovacích hodinách,
 • zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky  uvedené pri 2. stupni alebo podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.

 

písomne v triednom výkaze  s uvedením dôvodu

znížená známka zo správania 4. stupňa

(neuspokojivé správanie)

 • neospravedlnená absencia na viac ako 30 vyučovacích hodinách,
 • zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky  uvedené pri 3. stupni alebo podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.

 

písomne v triednom výkaze  s uvedením dôvodu

 

 1. Zabezpečenie ochranného opatrenia, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania podľa §68 ods. 3 z.č. 248/2008

 

            Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávania a výchovy vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

            Postup a metodické pokyny pri realizácii tohto ochranného opatrenia:

 1. Vyučujúci (priamo na vyučovacom procese alebo počas výkonu dozoru) okamžite zrealizuje presun tohto žiaka poverenou osobou z pedagogického zboru do samostatnej miestnosti (miestnosť výchovného poradcu).
 2. Privolanie pedagogického zamestnanca, ktorý je v pohotovostnej službe, sa zabezpečí prostredníctvom žiaka z triedy, ktorý túto skutočnosť oznámi v zborovni vyučujúcim, ktorí majú voľnú hodinu, prípadne vedeniu školy.
 3. Poverené osoby zabezpečia pedagogický dozor pri izolovanom žiakovi a zrealizujú pohovor vedúci k eliminácii agresivity a neprístojného správania sa žiaka. Zápis o pohovore zaznamenajú do IŽK.
 4. Riaditeľka školy (v čase jej neprítomnosti ZRŠ) bezodkladne privolá:
 • zákonného zástupcu, ktorý preberá za neho zodpovednosť, zrealizuje pohovor so zákonným zástupcom žiaka a vyhotoví písomný záznam o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia,
 • zdravotnú pomoc v zmysle Z. č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia,
 • policajný zbor v súlade so zákonom č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.

 

 1. Zásady správania žiakov

 

 1. Oslovenie a pozdravy

 

 1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pani riaditeľka, pani učiteľka, pán učiteľ, pán školník a podobne.
 2. Žiaci zdravia pozdravom: „dobrý deň“, „dobré ráno“. Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí.
 3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
 4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
 5. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických cvičeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho sa žiaci nezdravia.
 6. Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

 

 1. Príchod do školy

 

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7:25 do 7:35 hod. tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 10 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne.
 2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8:00 hod. Popoludňajšie vyučovanie je rovnocenné s dopoludňajším vyučovaním. Bez ospravedlnenia sa vopred, sa neúčasť považuje za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.
 3. Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie je porušovanie školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina.
 4. Do budovy školy vchádzajú žiaci hlavným vchodom a žiaci I. stupňa vchodom č. 112, pokiaľ nie je osobitným predpisom upravený tento bod.
 5. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená doba, disciplinovane čakajú pred budovou školy (škola nezodpovedá v tomto čase za bezpečnosť žiakov) alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do budovy školy je bez vedomia vyučujúceho zakázaný.
 6. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase písomne oznámenom v IŽK, určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
 7. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho triedneho učiteľa.
 8. Žiak sa v škole preobúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má označenú, (po skončení vyučovania ju nenecháva v šatníkovej skrinke, ktorá mu bola pridelená. Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú, necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti v skrinke (nenosí ju do triedy!).
 9. Žiaci na bicykli, skejtborde, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy len na vlastné nebezpečenstvo. Škola za poškodenie, či krádež bicykla, skejtbordu, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť. Bicykle si žiaci odkladajú v stojane pred budovou školy.
 10. Je zakázané pohybovať sa vo vnútorných priestoroch školy na kolieskových korčuliach.

 

 1. Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok školy.
 2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.
 3. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
 4. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho.
 5. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním.
 6. Na vyučovacej hodine žiak sa správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.
 7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.
 9. Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto... len so súhlasom vyučujúceho.
 10. Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku.
 11. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy.
 12. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
 13. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy - omamné látky, zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny, ktoré triedny učiteľ rieši s rodičmi na výchovnej komisii.
 14. Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, poškodenie, nenesie zodpovednosť. Počas vyučovacích hodín je zakázané používať ich.
 15. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 16. Na vyučovaní, osobitne na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sú žiaci povinní sa riadiť predpismi BOZP a pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.

 

 1. Správanie sa žiakov počas prestávky

 

 1. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania. Tieto priestupky žiakov je triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi na výchovnej komisii.
 2. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
 3. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Cez malé prestávky žiaci desiatujú v triedach. Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené. Okná sú zatvorené.
 4. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Cez veľkú prestávku môže žiak triedu opustiť, prípadne sa môže ísť na chodbu poprechádzať, nesmie však opustiť budovu, či obmedzovať spolužiakov. V jarných a jesenných mesiacoch, keď je vhodné počasie, žiaci trávia veľkú prestávku nasledovne: žiaci niektorých ročníkov I. stupňa v priestore pred školou z východnej strany, žiaci II. stupňa a zvyšných ročníkov na nástupovej ploche. Žiakom je zakázané opustiť tento priestor bez povolenia pedagogického dozoru a zdržiavať sa na schodištiach. Ak má žiak TSV 3. vyučovaciu hodinu, berie si so sebou úbor i desiatu.
 5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu, pokiaľ nie sú dohodnutí s vyučujúcim o inom postupe presunu.
 6. Po pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky.
 7. Žiaci 1.- 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.- 9. ročníka odídu spoločne a disciplinovane tesne pred začiatkom hodiny TSV pred zborovňu a tam čakajú na svojho učiteľa. Z telocvične odchádzajú spoločne pod vedením pedagóga.

 

 1. Odchod žiakov

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt  a vyloží si stoličku na lavicu.
 2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, preobujú sa na chodbe, zoradia sa a pod vedením učiteľa odídu do vestibulu školy. Pod dozorom vyučujúceho odchádzajú do školskej jedálne alebo opustia školskú budovu. (Okrem žiakov ŠKD). Správajú sa disciplinovane a slušne.
 3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy.
 4. Žiaci sú povinní opustiť školu bezprostredne po vyučovaní, čo je pre dopoludňajšie vyučovanie najneskôr o 13.05 hod. Dlhšie môžu zostať v škole len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, zostávajú v školskom klube detí (ŠKD), alebo po obedňajšej prestávke pokračujú v popoludňajšom vyučovaní.
 5. Žiaci sú povinní čakať na popoludňajšie vyučovanie (prípadne krúžok), ktorý sa začína spravidla o 13.30 hod. potichu len v priestore vestibulu na prízemí, kde je zabezpečený dozor pracovníkom školy. Na popoludňajšie vyučovanie žiaci odchádzajú len v sprievode vyučujúceho a vedúceho krúžku.
 6. Žiaci sú povinní v ŠKD dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD.
 7. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas výdaja stravy, správajú sa disciplinovane, udržujú čistotu a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru. Tašky a kabáty majú zavesené a uložené na vešiakoch a policiach pred ŠJ.

 

 1. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré organizuje škola. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
 2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.
 3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z 1 vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ, ktorý je povinný informovať o tom triedneho učiteľa. Uvoľnenie z 1 vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ. Uvoľnenie na viac ako 1 deň povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov.

       Postup a metodické pokyny pri realizácii tohto ochranného opatrenia:

 • choroba žiaka,
 • mimoriadne udalosti v rodine,
 • účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na organizovanej príprave,
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne riaditeľke školy.
 1. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú § 36 Školského zákona - povinná školská dochádzka - neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú. Triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy zasiela rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku - najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.
 2. Neočakávanú neprítomnosť žiaka (napr. choroba) oznámi rodič ústne alebo písomne triednemu učiteľovi v 1. deň žiakovej neprítomnosti na vyučovaní. V deň príchodu do školy žiak predloží písomné ospravedlnenie od rodiča, prípadne od lekára.
 3. Ak v rodine žiaka niektorý člen rodiny ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodič bezodkladne škole.
 4. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy: V prípade uvoľnenia žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti, žiaka si musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k tomuto úkonu.
 5. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.
 6. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.
 7. Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť rodičov.

 

 1. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

 

 1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto. Žiak chodí do školy esteticky upravený. Zakazuje sa nosiť extravagantné, vyzývavé, rušivo pôsobiace oblečenie (priveľmi krátke sukne, nohavice, tričká s vulgárnymi nápismi – aj v cudzom jazyku, priesvitné blúzky, hlboké výstrihy). Nie je dovolené farbiť si nechty a vlasy, piercing, nápadná úprava vlasov, líčenie očí, pier, make up.
 2. Zo zdravotných dôvodov sa neodporúča používať na prezutie v škole tenisky a cvičky. Odporúčame pevnú a bezpečnú obuv s pevnou pätou, nie šľapky a topánky na vysokom opätku. V prípade úrazu škola nebude žiaka finančne odškodňovať.
 3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické potreby: uterák, mydlo a toaletný papier.

 

 1. Starostlivosť o školské učebnice a pomôcky

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
 2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zák. zást.).
 3. Ak žiak prestupuje na inú školu (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta), učebnice si ponecháva a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.  
 4. Žiak je povinný šetriť vodou a elektrickou energiou.
 5. Žiak je povinný oznamovať triednemu učiteľovi, pedagogickému dozoru všetky nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie pri činnosti žiakov.
 6. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot, v areáli školy nebicykluje po trávnatých plochách a antuke.

 

 1. Samospráva triedy

 

 1. Triedna samospráva
 • je pomocný orgán triedneho učiteľa. Žiacky kolektív triedy si môže voliť so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
 • Predseda                   
 • zastupuje triedu v žiackom parlamente, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje  prácu  funkcionárov triednej samosprávy.
 • Podpredseda             
 • zastupuje predsedu v neprítomnosti a vedie podľa potreby triednu kroniku.
 • Zberový referent       
 • vedie evidenciu zberu druhotných surovín žiakov.

 

 1. Týždenníci
 • sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ: Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe. Ich povinnosti:
 1. zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou a v šatni po dobu vyučovania, pred vyučovaním sú povinní pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich,
 2. na každej hodine hlásiť neprítomných spolužiakov,
 3. počas prestávky vetrať, polievať kvety, čistiť tabuľu,
 4. po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť, uzavrieť obloky, prekontrolovať uzávery vody, uzamknúť triedu,
 5. dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú osvetlenie tried,
 6. pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke,
 7.  informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút po začatí vyučovacej hodiny,

 

 1. Starostlivosť o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní a na školských akciách

 

 1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
 2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
 3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
 5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole tenisky a cvičky ako prezuvky.
 6. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
 7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
 8. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní.
 9. Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové vady i výšku vzrastu žiaka. Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.
 10. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
 11. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
 12. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
 13. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca

(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku...).

 1. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka.
 2. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
 3. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.

 

 1.  Správanie sa žiaka na verejnosti

 

 1. Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie.....) nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach nainštalované.
 2. Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a zábavného programu, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Večerného predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním poverenej osoby.

3. Vo večerných hodinách sa žiak zdržiava doma, odporúčané večierky:

            Večerné hodiny:

            I. stupeň:         od 1.10. - do 31. 3.     .......................................        od 19.00 h.

                                   od 1.4. - do 30. 9.       .......................................        od 20.00 h.

            II. stupeň :       od 1.10. – do 31.3.     .......................................        od 20.00 h.

                                   od 1.4. - do 30.9.        .......................................        od 21.00 h.

 1. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov.

 

 1. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

 

 1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:
 1. keď koná rozdielovú skúšku,
 2. keď je skúšaný v náhradnom termíne,
 3. keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené,
 4. na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 35 a viac percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov.

 

            Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

 1. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou:
 1. nedostatočný        

       - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,

 1. dostatočný

       - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.

 1. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
 2. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

 

 1. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

            Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

 

 1. Školské stravovanie

 

 

 1. Žiak má právo stravovať sa v školskom stravovacom zariadení.
 2. Žiak sa v školskom stravovacom zariadení zdržiava len počas podávania stravy.
 3. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
 4. Do jedálne prichádza disciplinovane, bez aktovky, tú si odloží do poličky na to určenej.
 5. V jedálni sa pri stole správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva sa nahlas, neničí príbory,  obrusy, vybavenie školskej jedálne.
 6. Žiak dodržiava pokyny pedagóga vykonávajúceho dozor, ako aj iných učiteľov     a vychovávateľov, ktorí sa zdržiavajú v týchto priestoroch.
 7. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode zasunie svoju stoličku.
 8. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom upratovačiek zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu.

 

 1. Základné práva a povinnosti učiteľov

 

 1. Práva a povinnosti učiteľov

            Okrem práv a povinností uvedených v pracovnom poriadku zamestnancov školy platia pre pedagogických zamestnancov nasledovné pravidlá:

 1. Pedagogickí zamestnanci sledujú oznamy na tabuli ZRŠ a zmenu rozvrhu hodín.
 2. Ak vo výnimočných prípadoch učiteľ musí opustiť pracovisko v pracovnom čase, je povinný to oznámiť riaditeľovi školy, prípadne zástupcovi.
 3. Triedni učitelia oznámia žiakom zmenu rozvrhu zverejneného na tabuli ZRŠ na nasledujúci deň najneskôr do 12.30 hod.
 4. Každý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich žiakov do triednej knihy na začiatku vyučovacej hodiny.
 5. Každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu, v ktorej vyučoval poslednú hodinu (čistotu, stoličky).

 

 1. Povinnosti pedagogického dozoru

            Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.

            Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou (zariadením), napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a športových vystúpeniach a pod. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou ustanovenou v pracovnom poriadku.

            Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí (okrem osobnej prípravy na vyučovanie, prípravy učebných pomôcok a materiálu na vyučovanie, vedenie dokumentácie školy uvedenej v § 11 smernice o základnej škole, opravy písomných a grafických prác žiakov, starostlivosť o kabinety, knižnice, laboratóriá, školské dielne a pozemky, účasť na poradách zvolaných riaditeľom školy, účasť na združeniach rodičov resp. rodičovskej rady a pod.) aj vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v škole, vrátane areálu školy resp. mimo školy.

            Pedagogický dozor učiteľ (pedagogický zamestnanec) vykonáva teda zásadne v rámci prác súvisiacich s vyučovaním a výchovnou činnosťou, či už v škole alebo mimo školy v súlade s osobitnými predpismi a podľa pokynov riaditeľa školy (školského zariadenia) - na základných školách podľa smerníc Ministerstva školstva.

            V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia), ktorý je vyvesený na viditeľnom a dostupnom mieste. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom predpoludňajšieho alebo popoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.

            Ak riaditeľ školy povolí niektorým žiakom, predovšetkým tým, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy, zdržiavať sa v škole cez poludnie, pred vyučovaním alebo po ňom dlhšie, ako je pravidlo, zabezpečí, aby títo žiaci nezostali bez dozoru. V takom prípade v rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí.

            Mimo školy (zariadenia) vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii, školy v prírode. Riaditeľ školy určí z pedagogických zamestnancov sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu pripadlo najviac 25 žiakov a pri vstupe do vody (pri kúpaní) najviac 10 žiakov. Pri výlete v horách treba postupovať podľa pokynov Horskej záchrannej služby. Ak sa žiaci pohybujú v skupinách alebo útvaroch po verejných komunikáciách, pedagogickí zamestnanci poverení dozorom sú povinní dbať na predpisy o cestnej premávke.

            V školských kluboch deti vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.306/2009 Z.z o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, šk. hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

            Okrem uvedených predpisov upravujúcich pedagogický dozor nad žiakmi základných škôl a školských zariadení treba sa v tejto problematike riadiť i pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri výchove a vyučovaní.

 

 1.  Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity

 

 1. Práva a povinnosti rodiča

 

 1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, zástupcovia patronátnych podnikov a organizácií pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.
 2. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

       Rodič má právo na:

 • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
 • na slobodnú voľbu školy,
 • na integrovanie svojho dieťaťa, a teda individuálny prístup vo výchove          a vzdelávaní, odklad začiatku šk. dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok na základe výsledkov psychologického vyšetrenia,
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
 • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka a jeho dochádzke do školy
 • oboznámiť sa so ŠkVP a školským poriadkom školy, vyjadrovať sa k nim prostredníctvom školskej samosprávy,
 • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.

 

Rodič je povinný:

 

 • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe (viď kap. V),
 • zabezpečiť dieťaťu školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,
 • zúčastňovať sa na schôdzkach rodičovských združení a konzultáciách,
 • dbať na výzor a obliekanie žiaka, aby to nebolo v rozpore s morálkou,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil,
 • ak rodiť prihlásil žiaka do ŠKD, dbá, aby žiak dochádzal pravidelne a včas uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD,
 • informovať školu o zmene trvalého bydliska, zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • ctiť ľudskú dôstojnosť a práva učiteľov a zamestnancov školy.

 

            Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

            Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na ekonomickom úseku. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom.

            Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

 

 1. Spolupráca školy a rodiny

 

 1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je internetová žiacka knižka.
 2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v IŽK musí byť premyslená a taktná.
 3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

 

 1. Požiadavky na verejnosť

 

 1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa službe dňa a uviesť účel návštevy. Návštevy sa evidujú v Knihe návštev.
 2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom.
 3. Lektor (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch) je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených legislatívnych noriem, ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti, ako aj za ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy.

 

 

Tento školský poriadok ruší školský poriadok zo dňa 1.9.2017

Tento školský poriadok nadobúda platnosť od dňa 1.9.2021

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 23.8.2021

 

Mgr. Vlasta Kovačicová

     riaditeľka školy

O škole

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Aktuality


Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5