ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Školský podporný tím

V našej škole sme sa rozhodli ísť cestou budovania inkluzívnej kultúry. Snažíme sa postupne vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom je každý vítaný a prijímaný so svojou jedinečnosťou, tak aby mohol optimálne rozvíjať svoj potenciál.

Túto úlohu v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečuje školský podporný tím (ŠPT). Jeho úlohou je spoluvytvárať bezpečné prostredie založené na rešpekte, prijatí, porozumení a istote, aby sa „životom“ v našej škole niesla spolupracujúca a priateľská atmosféra.

Náš školský podporný tím tvoria školské špeciálne pedagogičky, výchovný a kariérový poradca a koordinátor prevencie. Členovia školského podporného tímu spolupracujú a  poskytujú podporu žiakom, učiteľom, rodičom, pedagogickým zamestnancom i vedeniu školy.

Školský podporný tím pracuje v zložení:

Mgr. Zuzana Lehotská – školský špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Erhardtová – školský špeciálny pedagóg

Mgr. Ján Poljak – výchovný a kariérový poradca, koordinátor prevencie.

 

            Členovia školského podporného tímu fungujú v bežných činnostiach samostatne a vykonávajú činnosti, ktoré majú v náplni práce. Podporný tím sa pravidelne stretáva a spoločne rieši aktuálne problémy, požiadavky a potreby zo strany vedenia školy, učiteľov, rodičov, žiakov.

 

Školské špeciálne pedagogičky:

 • poskytujú starostlivosť deťom s poruchami učenia, pozornosti a deťom v riziku
 • zabezpečujú adaptáciu detí v triedach
 • realizujú depistáže v jednotlivých ročníkoch
 • realizujú rozvojový grafomotorický program pre žiakov prvých ročníkov (Metóda dobrého štartu)
 • zúčastňujú sa stretnutí predmetových komisií a metodických združení – usmerňujú činnosť učiteľov, koordinujú učiteľov pri edukácií žiakov s diagnostikovanými poruchami
 • podieľajú sa na tvorbe IVP žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi
 • spolu s výchovným poradcom sa podieľajú pri riešení problémov v správaní detí
 • zabezpečujú komunikáciu s poradňami, rodičmi
 • poskytujú poradenstvo žiakom a ich rodičom
 • spolupracujú s vedením školy
 • usmerňujú činnosť asistentiek učiteľa

 

Výchovný a kariérový poradca:

 • usmerňuje žiakov 9.ročníka (príp. 8. ročníka) a žiakov 5. ročníka pri rozhodovaní o ďalšom vzdelávaní a výbere povolania – zabezpečuje dokumentáciu a prihlášky v súvislosti s prechodom žiakov na strednú školu
 • organizuje aktivity zamerané na poradenstvo a výber povolania pre žiakov a rodičov, usmerňuje triednych učiteľov
 • zabezpečuje komunikáciu so strednými školami – organizuje návštevy, besedy so zamestnancami týchto škôl a bývalými žiakmi
 • pomáha triednym učiteľom, asistentom a ostatným členom podporného tímu pri riešení výchovných ťažkostí
 • spolupracuje so zariadeniami poradenstva a prevencie

Koordinátor prevencie:

 • realizuje aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (drogové závislosti, šikanovanie)
 • zabezpečuje aktivity na podporu zdravého životného štýlu
 • podieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole

 

Školský podporný tím (ŠPT) predstavuje funkčné prepojenie medzi 1. a 2. stupňom podpornej úrovne na úrovni školy a v prípade potreby zabezpečuje aj prepojenie so zariadeniami poradenstva prevencie na 3., 4. a 5. stupni podpornej úrovne.

PODPORNOU ÚROVŇOU 1. STUPŇA rozumieme univerzálnu preventívno-výchovnú činnosť, ktorá sa poskytuje všetkým žiakom ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti. Cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky pre sociálno-emocionálny, kognitívny a osobnostný rozvoj žiaka. Prostredníctvom úpravy obsahu, foriem a metód sa univerzálne preventívne aktivity a princípy implementujú do výchovy a vzdelávania, pričom sa zameriavajú na budovanie pozitívnej klímy a zdravých vzťahov v triede, nenásilnej vzájomnej komunikácie pocitov a potrieb, riešenie žiackych konfliktov, sledovanie pokroku žiakov, udržiavanie motivácie, rozvoj prosociálneho správania a empatie, kongruencie, kariérového poradenstva. Realizuje ju v triede každý pedagogický zamestnanec aktívnou spoluprácou so školským podporným tímom školy, v kooperácií so zákonným zástupcom žiaka.

Triedny učiteľ je kľúčovým pilierom 1. stupňa podpornej úrovne. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti primárne zodpovedá za koordináciu činností na podporu budovania pozitívnej klímy triedy, riešenie žiackych konfliktov, vytváranie zdravých vzťahov, identifikáciu potrieb, prekážok a rizík, tiež hľadanie zdrojov na ich riešenie.

PODPORNÁ ÚROVEŇ 2. STUPŇA je poskytovaná v školskom prostredí žiaka. Podpora žiaka prebieha počas jeho výchovno-vzdelávacej činnosti v triede i mimo triedy, resp. po vyučovaní. Zabezpečujú ju členovia ŠPT v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, či zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie.

 

 

Iné

Facebook

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4