Obsah

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Márie Rázusovej – Martákovej do konca školského roku 2019/2020

Typ: ostatné
Zákonný zástupca žiaka odovzdá dieťa do školy pred začiatkom vyučovania. Žiaci vstupujú do školy bez rodičov (zákonných zástupcov). Žiaci vchádzajú do budovy školy 3 vchodmi:
- VCHOD ŠKD – žiaci 1. ročníka
- VCHOD 1. stupeň – žiaci 2. a 3. ročníka
- HLAVNÝ VCHOD (vchod 2. stupeň) – žiaci 4. a 5. ročníka

Nástup do školy bude rozdelený do nasledovných časových úsekov:
7:15 – 7:30
1.A, 1.B, (vchod ŠKD)
2.A, 2.B, 2.C, (vchod 1. stupeň)
4.A, 4.B, 4.C (hlavný vchod)

7:30 – 7:40
1.C, 1.D, (vchod ŠKD)
3.A, 3.B, 3.C, (vchod 1. stupeň)
5. A, 5.B, 5.C (hlavný vchod)

Pri vchode do školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Taktiež budú každému dieťaťu vydezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, do budovy školy nevchádzajú.

Žiaci sa budú učiť vo svojich triedach. V prípade, že počet prihlásených žiakov presiahol počet 20, žiaci budú rozdelení na skupiny. Max. počet žiakov v skupine je 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku. Informáciu o rozdelení žiakov dostanete pred nástupom do školy od triedneho učiteľa. Vytvorená skupina sa počas jedného týždňa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene môže prísť najskôr až v nasledujúcom týždni.

Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Rozvrh hodín platný od 1. 6. 2020 dostanete pred nástupom do školy od triedneho učiteľa.
Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú učiť od 7:40 do 11:00 hod.
Žiaci 5. ročníka sa budú učiť od 7:40 do 12:10 hod.
Po skončení vyučovania pôjdu žiaci, ktorí nebudú navštevovať ŠKD na obed do ŠJ. Ostatní žiaci pôjdu do ŠKD a na obed do ŠJ pôjdu podľa rozpisu skupín v ŠJ v čase od 11:00 do 14:00 hod. Žiaci zostávajú v rovnakej skupine aj v ŠKD, skupiny sa nespájajú ani v poobedňajších hodinách. Zákonný zástupca žiaka vyzdvihne vonku pred budovou školy. V čase od 11:00 hod. do 12:30 budú žiaci vychádzať hlavným vchodom. Neskorší odchod žiakov bude umožnený cez vchod ŠKD.
Zákonný zástupca
- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov).
- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
- Dodržiava všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Triedy a aj všetky ostatné priestory školy budú pravidelne dezinfikované.
Podávanie stravy sa uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení.

Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 19:18
Autor: