Obsah

Informácie pre rodičov k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov počas dištančného vzdelávania

Typ: ostatné
Hodnotenie 1Hodnotenie žiakov sa riadi Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19.

a.) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:
- z komplexných zadaní (referáty, projekty, denníky)
- analýzou prác žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí)
- sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením
- konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami
- rozhovorom so zákonným zástupcom

b.) Pri hodnotení žiakov sa vychádza zo základných princípov:
- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
- poskytovanie žiakom konštruktívnej spätnej väzby
- akceptovať jedinečnosť podmienok žiaka na vzdelávanie
- zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka
- hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávať na základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením

c.) V 1. ročníku ZŠ sa priebežné a záverečné hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

d.) Vo všetkých ostatných ročníkoch sa realizuje kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia v rámci rôznych vyučovacích predmetov.

e.) Celkové hodnotenie žiakov je prerokované a odsúhlasené v pedagogickej rade.

f.) Na základe rozhodnutia ministra školstva zo 4. 01. 2021 sa termín na vyskúšanie a hodnotenie žiaka za prvý polrok školského roku 2020/2021 z dôvodu nepostačujúcich podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu predlžuje do 31. 3. 2021. Výpis klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok bude tomuto žiakovi vydaný 31. marca 2021.


Vytvorené: 26. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2021 14:28
Autor: