ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej
Základná škola
Márie Rázusovej-Martákovej
S čím Vám môžeme pomôcť ?
rozšírené vyhľadávanie

Dodatok ku školskému poriadku

 

                                                                                

Dodatok č. 1

ku školskému poriadku platnému od 5. 9. 2017

Dištančná forma vzdelávania

Čl. 1

Predmet dodatku

 

            Dodatok k školskému poriadku pojednáva o povinnostiach ZŠ – pedagogických zamestnancov, zákonných zástupcov a žiakov v prípade prechodu školy/triedy/žiaka  na dištančnú formu vzdelávania rozhodnutím MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR, RÚVZ – LM.

 

Čl. 2

Povinnosti školy

Škola:

1. Stanový podmienky pre úpravu rozvrhu hodín počas dištančného vzdelávania, ako je počet hodín denne pre jednotlivé ročníky v súlade s usmernením pre dištančné vzdelávanie, čas dištančného vzdelávania, počet online hodín jednotlivých predmetoch, predmety v ktorých sa zadávajú úlohy, striedanie hodín, aby každá hodina bola v časovom úseku riešená aj ako online hodina.

2. Umožní pedagogickým zamestnancom podľa možností prácu z domu (home office) v zmysle zákonníka práce.

3. Riaditeľstvo školy informuje rodičov žiakov obvyklým spôsobom zákonných zástupcov o prechode na dištančnú formu vzdelávania.

4. Triedni učitelia informujú zákonných zástupcov obvyklým spôsobom o úprave rozvrhu hodín počas dištančného vzdelávania.

5. Zabezpečí pre zamestnancov vhodné pracovné podmienky a technické vybavenie.

 

Čl. 3

Povinnosti zákonného zástupcu

 

Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre zákonného zástupcu povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

 

Zákonný zástupca je povinný:

1. zabezpečiť pravidelnú účasť žiaka na vyučovacom procese podľa zverejneného upraveného rozvrhu  hodín.

2. Zabezpečiť technické prostriedky pre účasť na dištančnom vzdelávaní žiaka, jeho video a audio pripojenie ( kamera, slúchadlá, mikrofón).

3. Zabezpečiť minimalizovanie rušivých faktorov v domácnosti počas prebiehajúceho vyučovania.

4. Snažiť sa zabezpečiť podmienky na optimálny výkon žiaka počas prebiehajúcej hodiny – plnenie si povinností a úloh, pozornosť na hodine.

5. Ospravedlniť vopred triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní, prípadne bezodkladne, ak sa o neúčasti dozvedel o už ukončenej hodine. Ak tak zákonný zástupca neurobí, bude neúčasť žiaka evidovaná ako neospravedlnená hodina so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi z platného školského poriadku.

6. Pokiaľ technické prostriedky (žiaka nefunkčnosť kamery, slabý internet, ...) neumožňujú jeho účasť na online hodine, oznámi túto skutočnosť bezodkladne zákonný zástupca  triednemu učiteľovi/učiteľke a následne s triednym učiteľom /učiteľkou dohodne náhradnú formu vzdelávania prostredníctvom doručovania podporných materiálov žiakovi. Materiály na vypracovanie si vyzdvihne priamo v škole žiak alebo jeho zákonný zástupca alebo dohodne iný spôsob doručovania (poštou, mailom a pod.) a zároveň sa dohodne aj spôsob doručovania vypracovaných úloh do školy.

7. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, škola môže pre žiakov, ktorých technické podmienky neumožňujú vzdelávať sa online, umožniť vzdelávanie v menších skupinách , o čom zákonného zástupcu informuje triedny učiteľ/učiteľka. Účasť na tomto vzdelávaní je povinná.

8. Pasívny prístup žiaka k vzdelávaniu jednotlivých predmetov môže viesť k zhoršenej známke zo správania , prípadne nutnosti vykonania komisionálnej skúšky.

 

 

 

Čl. 4

Povinnosti žiaka

Žiak je povinný:

1. Zúčastňovať sa pravidelne vyučovania podľa upraveného rozvrhu počas dištančného     vzdelávania.

2. Prihlasovať sa pod vlastným kontom  a vlastným menom a priezviskom.

3. Aktívne plniť úlohy uložené vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

4. Počas priebehu hodiny je vždy pripojený online s aktívnou kamerou (bez vyzvania).

5. Počas hodiny sedieť za stolíkom pri používanom technickom zariadení , mať pripravené pomôcky ako na riadnom vyučovaní prezenčnou formou.

6. S vyučujúcim komunikovať na vyzvanie, kedy si zapne mikrofón.

7. Vypracovať zadané úlohy a v stanovenom termíne doručiť vyučujúcemu.

8. Pri doručovaní vypracovaných úloh využívať informačný systém EduPage.

9. Počas hodiny nejesť, nechatovať, nevyrušovať ostatných žiakov činnosťami nasúvisiacimi s vyučovacím procesom.

10.Ak žiak narúša hodinu, nereaguje na upozornenia vyučujúceho, má vyučujúci právo žiaka z hodiny vylúčiť a evidovať ho ako neprítomného na hodine, obdobne sa žiak eviduje ako neprítomný, ak nemá počas hodiny zapnutú kameru. O danom prerušení  informuje vyučujúci zákonného zástupcu, triedneho učiteľa/učiteľku prostredníctvom zápisu poznámky v EduPage.

11.Ak žiak neabsolvuje v týždni viac ako 50% online hodín zo subjektívnych príčin (zaspatie, neochota pripojiť sa aj keď má technické podmienky), triedny učiteľ ho preradí na inú formu dištančného vzdelávania  - pomocou podporných materiálov, ktoré si môže sám žiak vyzdvihnúť v škole  s inštruktážou na vypracovanie a doručovanie vypracovaných materiálov do školy osobne v dohodnutom termíne.

12. Žiakovi je zakázané vyhotovovať z prebiehajúcej hodiny audio alebo videozáznam  a tento šíriť akýmkoľvek spôsobom.

13. Porušovanie Čl. 4 daného dodatku č.1 k školskému poriadku sa posudzuje v zmysle výchovných opatrení školského poriadku a Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl.

 

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

Dodatok č.1 k školskému poriadku nadobúda platnosť dňa 30. 09. 2021

Pedagogická rada prerokovala dodatok č.1 dňa 29. 09. 2021a schválila uznesením 5/2021

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 29. 09. 2021                                          Mgr. Vlasta Kovačicová

                                                                                                         

______________________________________________________________________________________________

Dodatok č. 1

k Školskému poriadku platnému od 14. 09. 2023

 

Školský poriadok sa dopĺňa:

   1) V článku II. Zásady správania žiakov, časť C Správanie sa žiakov na vyučovaní bodom č. 17:

        Počas pobytu v škole nie je dovolené žuť žuvačky a lepiť ich na lavice a iný školský nábytok.

 

Tento dodatok č.1 bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 12. 04. 2023 a nadobúda platnosť dňom 12. 04. 2023.

 

V Liptovskom Mikuláš, dňa 12. 04. 2023                                            Mgr. Vlasta Kovačicová

O škole

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Darujte 2 % z dane

2%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5