Obsah

USMERNENIE

Typ: ostatné
2. 9. 2020 - 14. 9. 2020

Usmernenie počas obdobia 2.9. – 14.9. 2020 

 

2. 9. 2020

Otvorenie bude prebiehať v triedach 2. 9. 2020 o 9:00 hod. Triedy 2. – 9. ročníka majú otvorenie školského roku bez sprievodcov – zákonných zástupcov v triede. Len žiaka prvého ročníka môže do budovy školy sprevádzať jeden zákonný zástupca. Zákonný zástupca žiaka  1. ročníka vypíše potrebné dokumenty, žiadosť o prijatie do ŠKD a pod.

Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk. Žiaci a zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka vchádzajú do školy v rúškach v čase od 8:40 do 9:00 hod. Žiaci 2. stupňa vchádzajú hlavným vchodom – vchodom pre 2. stupeň, žiaci 2. – 4. ročníka vchádzajú vchodom pre 1. stupeň a žiaci 1. ročníka vchádzajú vchodom pre ŠKD (od školského ihriska).

Dieťa prinesie v prvý deň (2. 9. 2020) do školy čestné prehlásenie (príloha).  V prípade, že si ho nemá rodič kde vytlačiť, môže si ho vyzdvihnúť pred budovou ZŠ 31. 8. 2020 v čase od 12:00 do 14:00 hod.

 

 

3. 9. – 14. 9. 2020

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk. Vykonáva ho dozorkonajúci učiteľ.

Žiaci vstupujú do školy – 7:25 – 7:40 vchodmi pre ŠKD, 1. a 2. stupeň. Žiaci 2. – 4. ročníka vchádzajú vchodom pre 1. stupeň, žiaci 1. ročníka vchodom ŠKD a žiaci 2. stupňa vchádzajú vchodom pre 2. stupeň. Do budovy školy vchádzajú len žiaci. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka a to len v nevyhnutnom prípade a vždy len jeden zákonný zástupca. O dôvode informujú dozorkonajúceho učiteľa. V prípade, že do budovy školy z nutného dôvodu potrebuje vstúpiť zákonný zástupca iného žiaka, informuje o tom dozorkonajúceho učiteľa pri vstupe a ten privolá príslušného zamestnanca, alebo člena vedenia školy.

Žiakom prvého stupňa odporúčame nosiť rúška všade, no v spoločných priestoroch sú pre nich povinné. Ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Rúško v školskej jedálni si žiak skladá iba počas obedovania.

V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, riaditeľka školy postupuje podľa usmernení - oranžová a červená fáza.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Zákonní zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 

Prevádza ŠKD:

Prevádzka školského klubu detí bude od 3. septembra 2020. Od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020 bude zriadených 13 výchovných skupín, teda každá trieda 1. stupňa bude mať vlastné oddelenie ŠKD. Vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení a bezpečnostných predpisov, bude v čase od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020 upravená prevádzka školského klubu detí nasledovne:

            - ranný školský klub detí nebude v prevádzke

            - poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od skončenia vyučovania do 16,00 hod., každý pracovný deň

Výchovné skupiny školského klubu detí budú pokračovať v kmeňových triedach, v ktorých prebiehalo vyučovanie v dopoludňajších hodinách

Odchod detí zo školského klubu

            - deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13,00, 14,00, 15,00 a 16,00 hod. vchodom pre školský klub detí, ktorý sa bude otvárať len na dobu 10 minút, každú celú hodinu. Tlačivo dostanú žiaci prostredníctvom EDUPAGE.

Rodič bude čakať dieťa pred vchodom do ŠKD, do budovy školy vstupovať nebude.

Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD samé, opustí budovu ZŠ na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13,00, 14,00, 15,00 a 16,00 hod. vchodom pre školský klub detí.

 

Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť.

 

Škola môže počas šk. roku 2020/2021 fungovať v troch rôznych úrovniach, podľa aktuálne epidemiologickej situácie: zelenej, oranžovej a červenej.

Viac o zelenej, oranžovej a červenej fáze nájdete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia


Prílohy

Vytvorené: 25. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 9. 2020 20:14
Autor: