Obsah

Dve percentá dane v prospech ZŠ M.R. Martákovej

 

Tlačivo 2% dane

                       

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠ M. Rázusovej - Martákovej.

Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania.

 V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ:

  • Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a následne o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona“,
  • Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“,
  • Obidve tlačivá doručte do 30.4.2018 na daňový úrad.

 

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

Fyzické osoby môžu poukázať 2% (resp. 3% po splnení podmienok - dobrovoľnícka činnosť) zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 3,00 €. Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 8,00 €.

  • V každom type daňového priznania sú uvedené kolónky na vyplnenie  údajov o prijímateľovi. Pri vyplnení prijímateľa použijete nižšie uvedené údaje.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote  do 3.4.2018 na daňový úrad, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V daňovom priznaní a vyhlásení je možné vyznačiť „x“ – súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)  určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

ZBER PAPIERA

16.2. 2018 o 7.00 hod. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:
#

Švihadlový maratón

1. - 4. ročník celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor:

Darujte 2 % z dane

Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Martákovej Vás žiada o poukázanie dane z príjmov za rok 2017 v prospech Rodičovského združenia. celý text

ostatné | 4. 2. 2018 | Autor:
Školská snowboardová liga 1

Školská snowboardová liga

1. kolo
celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:

Vyhodnotenie zberu papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zbere papiera. Množstvo vyzbieraného papiera podľa tried nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor:
#

Úspešne reprezentovali našu školu, mesto aj región Liptov

Žiaci ZŠ M. Rázusovej-Martákovej sa zúčastnili medzinárodnej súťaže, ktorú organizovalo Združenie Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu v partnerstve so Združením Euroregión „Tatry“ v Kežmarku v rámci mikroprojektu pod názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia, spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a so štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Do súťaže boli zapojené 2 školy zo Slovenska – ZŠ M.Rázusovej-Martákovej z Liptovského Mikuláša a ZŠ Dr. Daniela Fischera z Kežmarku a 2 školy z Poľska – ZŠ Nowy Targ a ZŠ Jablonka.
Súťaž sa skladala z dvoch kôl, počas ktorých účastníci riešili test z tematicky vybraných okruhov týkajúcich sa cesty okolo Tatier.
Prvé kolo sa uskutočnilo dňa 20. novembra. 35 žiakov z každej školy riešilo test pozostávajúci z 30 otázok. Traja najlepší žiaci z každej školy postúpili do druhého kola, ktoré sa konalo 4. decembra v Nowom Targu. Test pozostával z 54 teoretických otázok a 4 náhodne vybraných kultúrno-historických objektov, ktoré mali na fotografiách rozpoznať.
Všetci zúčastnení žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z oblasti kultúry, geografie a histórie regiónov Liptova, Oravy, Spiša a Podhalia.
ZŠ M. Rázusovej-Martákovej reprezentovali Jakub Urban, Juraj Sýkora a Gregor Maliňák. V silnej konkurencii obsadil Jakub Urban 2. miesto a Juraj Sýkora 3. miesto.
Touto cestou chcem chlapcom verejne poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Liptovský Mikuláš.

Mgr. Alena Ridzoňová
Riaditeľka školy
celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor:

Zber papiera

Zber papiera pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční dňa 23. 11. 2017 (štvrtok) od 7:00 hod. Papier je možné nosiť priebežne a ukladať pri triedach. Prvé dve triedy na každom stupni budú odmenené. celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:
Integrácia 2017  1

Integrácia 2017

V piatok (27.10.2017) sa naši žiaci a zároveň Hokejové talenty MHK32 zúčastnili charitatívneho koncertu Integrácia 2017 v Poprade. Vystupovali tu mnohé osobnosti našej i zahraničnej hudobnej scény (napríklad Kristína, Lukáš Adamec, Mike Spirit, Monika Bagarová, Ego). Počas koncertu bol tiež zorganizovaný telemost s Marekom Hamšíkom do Neapolu a Milanom Škriniarom do Milána. Podujatia sa zúčastnilo asi 4000 detí z celého Slovenska. celý text

ostatné | 28. 10. 2017 | Autor:
#

Október - mesiac úcty k starším v 2.B

Mesiac október je mesiac úcty k starým ľuďom. Preto sme sa rozhodli pozvať do školy našich starých rodičov, aby sa spoločne s nami učili a zaspomínali si na časy, kedy boli oni školáci a drali školské lavice. Ďakujeme dedko, babka, že ste boli súčasťou nášho vyučovania a že ste nám aj prečítali z knižky Danka a Janka. Vaše vnúčatká z 2.B celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:
#

Spomienka na Máriu Rázusovú - Martákovú

V piatok 20.10.2017 sme so žiakmi 5.ročníka navštívili hrob M.R.-Martákovej, podľa ktorej je pomenovaná naša škola. Zapálením sviečky a malou kytičkou sme vzdali úctu našej známej spisovateľke a poetke. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Týždeň farieb v škole

V týždni od pondelka 23. októbra do piatku 27. októbra sa v našej škole uskutoční týždeň farieb - farieb jesene. Stačí prísť oblečený vo farebnom oblečení daného dňa.
celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor:
#

Súťaž " O pohár riaditeľky školy"

Dňa 12. 10. 2017 sa konal 25. ročník viacbojárskej súťaže žiakov a žiačok 4. ročníka na našej škole v spolupráci s mestským úradom. Do súťaže sa zapojilo 57 pretekárov zo 6 základných škôl. Súťažili v disciplínach šplh, člnkový beh, hod a skok z miesta.Pri preteku pomáhali kvalifikovaní rozhodcovia, ktorých pomohol zabezpečiť pán Bubelíny. Konečné poradie: 1. miesto - ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, 2. miesto patrí ZŠ J. Kráľa a tretiu priečku obsadila ZŠ Čsl. brigády. Víťazom srdečne gratulujeme! celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor:
#

MATEMATIKA „INAK“ S NADÁCIOU SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

Matematika je jedným z kľúčových predmetov v našom školskom systéme. Napriek tomu výsledky medzinárodných testovaní PISA a TIMSS opakovane ukazujú, že v matematickej gramotnosti dosahuje náš systém dlhodobo neuspokojivé výsledky.
Známe sú úspešné výsledky Hejného metódy z ČR a jej zaujímavé metodické pojatie (uvedené i v Učiacom sa Slovensku). O metódu sa zaujímame i my, nakoľko máme záujem o neustále napredovanie našich žiakov, ich aktivitu a motiváciu pri učení.
Projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, grantový program Inovatívna základná škola nás v našej snahe podporil. Keďže táto metóda si vyžaduje i špeciálne didaktické pomôcky, ktoré nie sú najlacnejšie, nakúpili sme ich z financií projektu. Taktiež sme z týchto financií zabezpečili vzdelávanie učiteľov matematiky, ktorí už metódu (alebo jej prvky) aplikujú na hodinách matematiky. Počas projektu sú realizované mnohé iné aktivity: rovesnícke vzdelávanie, kvízy a pod.
celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:

Reportáž v Novinách TV JOJ

Hokejová trieda - 5.C
Od 26:45 min. celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor:

XXV. ročník viacbojárskej súťaže žiakov a žiačok 4. ročníka ZŠ

Propozície
XXV. ročník viacbojárskej súťaže žiakov a žiačok 4. ročníka ZŠ
O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY
v rámci Dní športu 2017 celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:
Školský florbalový turnaj 1

Školský florbalový turnaj

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme zorganizovali 29.9 2017 medzitriedny florbalový turnaj pre žiakov 5.a 6. ročníka a pre žiakov 7.-9 ročníka. Turnaja sa zúčastnilo spolu 8 tried – 4 triedy žiakov 5. a 6. ročníka a 4 triedy žiakov 7.-9 . ročníka. Snažíme sa viesť žiakov k pohybu aj mimo telesnej výchovy a prispieť k ich zdravému životnému štýlu.
Výsledky turnaja 7.-9.ročník :
7.A – 9.C 1:2
8.C – 8.A 1:1
7.A – 8.A 0:2
7.A – 8.C 0:5
9.C – 8.C 3:5
9.C – 8.A 2:1
Umiestnenie :
1.8.C
2.9.C
3.8.A
4. 7.A

Výsledky turnaja 5.-6.ročník :
5.A – 5.B 1:1
5.C – 6.B 3:4
5.C – 5.A 4:2
5.B – 6.B 5:3
5.C – 5.B 6:0
6.B – 5.A 3:1
Umiestnenie:
1.6.B
2.5.C
3.5.B
4.5.A
Mgr.Michal Labaj
Mgr.Juraj Budiský

POZN.: Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:
Historická exkurzia – Rohačka 1

Historická exkurzia – Rohačka

Dňa 28.9 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili historickej exkurzie so zameraním na archeológiu na hradisku Rohačka, ktoré sa nachádza južne od Liptovského Mikuláša medzi obcami Ploštín a Iľanovo. Kopec tvorí prirodzenú dominantu blízkeho okolia. V roku 2014 Liptovské múzeum v Ružomberku pristúpilo k archeologickému výskumu. Z množstva vykonaných sond sa našlo pomerne veľa keramického materiálu z doby halštatskej ( staršia doba železná 800 – 400 pred.n.l.) Niektoré nájdené predmety ( ihlice ) sú datované do záveru neskorej doby bronzovej. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s vykopávkami a životom v minulosti i s priamou ukážkou práce archeológa.
Mgr. Michal Labaj
Pozn.: Viac fotografií nájdete vo fotogalérii. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:
Svetový deň mlieka 1

Svetový deň mlieka

27. septembra 2017 sme oslavovali Svetový deň mlieka v školách. Ide o každoročnú akciu, ktorú organizujeme i na našej škole. Žiaci prídu oblečení v oblečení bielej farby, desiatujú mliečne výrobky, pripravia si rozhlasovú reláciu, s pani učiteľkami si deň pripomínajú rôznymi aktivitami a v akcii pokračujú i pani vychovávateľky v ŠKD. Tento rok sa k prvému stupňu pripojili aj žiaci druhého stupňa, z čoho máme veľkú radosť. Dúfam, že sa nám podarilo upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii ŠKD. celý text

ostatné | 1. 10. 2017 | Autor:
Súťaž s Kubíkom 1

Súťaž s Kubíkom

Minulý školský rok sa deti 1. oddelenia ŠKD zapojili do súťaže s Kubíkom. Ich výtvarné práce boli odmenené. celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor:
#

Kajaky

Dňa 13. 9. 2017 sa žiaci (prevažne prváci) presunuli na Areál vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši, kde si pod odborným vedením pani trénerky Stanislavy Smieškovej mohli vyskúšať kajak. Detičky, ktoré majú záujem, určite privítajú i na tréningoch. celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Liptovské noviny

Liptovské noviny aj o našej 5.C a taktiež krátka nahrávka zo začiatku školského roku u našich prváčikov. celý text

ostatné | 9. 9. 2017 | Autor:
Otvorenie šk. roka 2017/2018 1

Otvorenie šk. roka 2017/2018

Prešli rôčky, prešli dníčky,

už ideme do školičky.

Do školičky zaránky,

máme nové tašky, knižky,

ceruzky i písanky.

Volá na nás abeceda.

Vitaj, vitaj prvá trieda! celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor:

Slávnostné otvorenie šk. r. 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa  4. 9. 2017 o 9:00 hod. na nástupovej ploche.
POZN.: V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v triedach.
celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor:

Školská športová olympiáda 2017

„Otužujeme nielen ducha, ale aj telo“ celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor:
#

Detská športová olympiáda 2017

1. stupeň celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor:
#

Beseda s Jánom Lacom

Dňa 31.5.2017 Základnú školu Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši navštívil reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji Ján Laco. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor:
#

Futbal

najmladší žiaci celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor:

Zber papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zbere papiera. celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:
#

Liptovská Kinderiáda

Dňa 5. mája 2017 sa žiaci zo Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej, zúčastnili na atletickej súťaži Liptovská Kinderiáda, ktorá sa konala na Základnej škole J. Káľa. celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:
#

Finále vedomostnej súťaže o olympizme základných a stredných škôl

Piešťany: 9. – 10. mája 2017 celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná