Obsah

Výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca:  Mgr. Ján Poljak

 

Konzultačné hodiny:

UTOROK     9:30 hod. - 13:00 hod.

 

VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. 

Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Je to veľmi široká oblasť a vzhľadom na to, že výchovný poradca je riadnym aprobovaným učiteľom, na vykonávanie tejto činnosti má znížený úväzok priamej vyučovacej činnosti o 3 hodiny týždenne. 

Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým: 

 

Partnerská komunikácia a spolupráca
 • s vedením školy,
 • s jednotlivými pedagógmi (konzultovať časovo-tematické plány, udržiavať osobné kontakty),
 • s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách),so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktmi, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),
 • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),
 • s protidrogovými koordinátormi,
 • s koordinátormi pre poradenstvo v oblasti manželstva a rodičovstva,
 • s pedagogicko-psychologickými poradňami,
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
 • s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
 • so špeciálno-pedagogickými poradňami,
 • so sociálnymi pracovníkmi (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi, pri hľadaní pomoci sociálne ekonomicky slabším rodinám),
 • organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,
 • účasť na rodičovských združeniach,
 • podľa potreby uskutočniť osobné návštevy v rodinách detí,
 • permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
 • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
 • realizovať kariérne poradenstvo (organizovať besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem,
 • pomáhať pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov zo sociálne slabších rodín,
 • pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,
 • podporovať duševné zdravie žiakov i učiteľov v škole,
 • spolupráca pri organizovaní dňa otvorených dverí v škole.