Obsah

 

Denný režim v školskom klube detí

 
6,00 – 7,30 hod.

Príchod detí do ranných oddelení ŠKD

 

 • individuálne hry podľa výberu detí s usmernením

 

11,15 – 13,05 hod.

            Schádzanie detí do oddelení ŠKD podľa rozvrhu jednotlivých tried

 

 • hygienické návyky
 • obed v školskej jedálni

 

12,00 – 14,20 hod.

             Oddychová, relaxačná činnosť, rekreačná činnosť vrátane tematických oblastí výchovy:

 • Spoločensko-vedná oblasť
 • Pracovno-technická oblasť
 • Prírodovedno-environmentálna oblasť
 • Esteticko-výchovná oblasť
 • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
 • Vzdelávacia oblasť

 

14,20 – 14,30  hod.

  Hygienické návyky, olovrant

 

 

14,30 – 15,00  hod.  

Príprava na vyučovanie

 

15,00 – 16,30  hod.

Schádzanie detí do zberových oddelení ŠKD

 

 • individuálne hry podľa výberu detí s usmernením

(Schádzanie detí do zberových oddelení je podmienené pracovnou dobou vychovávateliek)

 

 

Streda je rekreačný poldeň, vypracovávanie domácich úloh sa nerealizuje.

Dochádzka detí do ŠKD je ovplyvňovaná rozvrhom hodín a krúžkovou činnosťou.

Kontakty:

 • ZŠ M. Rázusovej-Martákovej          +421 44/552 49 89
 • Školská jedáleň ZŠ                            +421 44/552 49 90