Obsah

Oznamy

 

Pokyny k úhrade príspevku za ŠKD

 

Na základe zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach sa mení výška príspevku za ŠKD.

 

Na základe VZN vás prosíme uhradiť v mesiaci SEPTEMBER jednorázovú sumu     22,00 € za obdobie september - december za prvé dieťa (5,50 € na mesiac ) a za ďalšie dieťa sa suma znižuje na 18,00 € (4,50 € na mesiac)

Spolu za dve deti 40,00 €.

 

V mesiaci  JANUÁR vás prosíme uhradiť  jednorázovú sumu za obdobie január -  jún    33,00 € za prvé dieťa (5,50 € na mesiac) a za ďalšie dieťa sa suma znižuje na 27,00 € (4,50 € na mesiac).

Spolu za dve deti 60,00 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú deťom v ŠKD je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiacoch SEPTEMBER a JANUÁR.

 

Pokyny k platbe:

Číslo účtu: 8109573001/5600 – PRIMA BANKA

IBAN: SK46 5600 0000 0081 0957 3001

Pre identifikáciu vašej platby do správy pre prijímateľa napísať:

ŠKD, meno a priezvisko dieťaťa, trieda