Obsah

Školská jedáleň - Dodatok č. 1 prevádzkového poriadku na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

Typ: ostatné
Stravovanie v ŠJ od 1. 6. 2020

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:

- kontrola aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov- zmeria si teplotu sám doma a zapíše ju pri príchode do práce do knihy dochádzky, v prípade zvýšenej teploty nad fyziologickú úroveň, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie - je zamestnanec vylúčený z pracovného procesu -kontaktuje ošetrujúceho lekára.

- pokiaľ  zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený.

- každý zamestnanec bol preškolený o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musia poznať a realizovať v praxi ohľadom ochorenia COVID-19. O preškolení sa vedie dokumentácia.

- umývať  si ruky často mydlo a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd.  Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst.

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.

- dodržiavať vzdialenosť najmenej 1,5 metra medzi sebou.

- nechodiť do oblasti s vysokou koncentráciou  ľudí.

- dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

- pri výdaji stravy nosiť ochranné rúško a jednorazové hygienické rukavice.

- v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

- pri preberaní tovaru používať jednorazové rukavice a ochranné rúška, dbať na to aby aj prepravcovia používali ochranné rúška a rukavice,  tovar ukladať bez prepravných obalov, obaly okamžite zlikvidovať do zberných nádob. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s tovarom - bezodkladne zlikvidujú jednorazové rukavice  a umyjú si ruky.

- pri príprave pokrmov prísne dodržiavať zásady systému HACCP – základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami.

Stravovanie detí

- pri vstupe do školskej jedálne si stravníci musia umyť ruky mydlom a použijú dezinfekciu na ruky,

Je umiestnená pred vchodom do jedálne.

- počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné zložiť počas konzumácie obeda.

- výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti.

- stravovanie detí sa uskutoční v skupinách ako sú v triedach.

- stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky zabaleným príborom.

- žiaci si hlavné jedlo odoberajú sami cez výdajné okno v školskej jedálni. Polievku, nápoj, príbor a šaláty dodáva kuchynský personál v spolupráci s výchovným personálom priamo pri stole deťom.

- v priestoroch školského stravovania platí zákaz pohybu cudzích osôb.

- odhlasovanie obedov je možné do 6,30 hod. ráno

 

Krízový plán

 

1/ Kapacita stravovacieho zariadenia je 470 pripravených jedál denne počas COVID-19

2/ Zodpovedná osoba za prevádzku:     Marta Hatalová                č.tel. 5524990

       E-mail:                                                          jedalenmrm@gmail.com

 


Vytvorené: 29. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2020 14:07
Autor: