Obsah

Informácie k dištančnej forme vyučovania na II. stupni

Typ: ostatné
Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 prechádza II. stupeň základných škôl od pondelka 26.10. do 27.11. na dištančné vzdelávanie.
Všetci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín online.
Bude sa jednať o:
• nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
• úlohy na precvičenie učiva,
• zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),
• projekty na samostatnú prácu a iné.

Jednotná komunikácia pre celú školu bude mať 3 úrovne:
• AscAgenda, EduPage (elektronická žiacka knižka atp.) - nástroj základnej dennej komunikácie učiteľov, žiakov a rodičov na zadávanie, plnenie a kontrolu domácich úloh.
• Komunikačný nástroj pre on – line komunikáciu – ZOOM
• Digitálny vzdelávací obsah je už na výbere učiteľov a školy. ( ALF, Bez kriedy, Smartbooks) učitelia zabezpečia, aby deti mali všetky dostupné heslá.

 

Informácie pre žiakov o priebehu                                           

Myslíme si, že podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia.

Buďte v kontakte so svojím triednym učiteľom a jednotlivými

vyučujúcimi. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.

 

  • V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
  • Žiaci sú povinní každý deň sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovom sídle školy.
  • Rodič informuje triedneho učiteľa o prípadných chorobách/obmedzeniach počas dištančného vzdelávania.                                                                                                  

Počas trvania choroby je žiak z dištančného vzdelávania ospravedlnený.

  • Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.

 

 

 

 

 

  • Riaďte sa rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľom spracúvajte podľa  harmonogramu, ktorý určí učiteľ.
  • Pripravujte sa formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
  • V prípade, že od začiatku prerušenia vyučovania nereagujete na zadané úlohy a neplníte si školské povinnosti, môže nastať problém s vašim  koncoročným hodnotením v danom predmete.

 


Vytvorené: 24. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2020 10:38
Autor: