Obsah

ŽIACKY ŠKOLSKÝ PARLAMENT - Škola života

 

Zloženie parlamentu v školskom roku 2014/2015

predseda:  Jakub Vrbičan, 9.B
podpredseda: Jakub Bubniak, 9.A

 

Zoznam žiakov parlamentu v školskom roku 2014/2015

Trieda, meno a priezvisko člena a jeho zástupcu:

 • 4.A  Tereza Šimonová, Lukáš Vagač
 • 4.B  Ema Marková, Matej Cuker
 • 4.C  Viktória Soukopová, Radovan Milan
 • 5.A  Matúš Gondžúr, Lujza Cútová
 • 5.B  Katarína Havrilová, Oliver Drobčo
 • 5.C  Rebeka Škáchová, Tomáš Revaj
 • 6.A  Maximilián Braun, Veronika Tomčíková
 • 6.B  Michal Husár, Marika Takácsová
 • 6.C  David Kamhal, Matúš Devečka
 • 7.A  Jaroslav Hliničan, David Čerňanský
 • 7.B  Olívia Gregocká, Linda Plachá
 • 8.A  Tatiana Husárová, Michaela Matejková
 • 8.B  Timea Kozáková, Martina Lišková
 • 8.C  Marek Vaculík, Adam Haluška
 • 9.A  Jakub Bubniak, Sára Haviarová
 • 9.B  Karolína Turčiaková, Jakub Vrbičan
 • 9.C  Matúš Gregor, Adam Strečok

 


 

Cieľ projektu

Docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

 


 

Charakteristika projektu

Žiacky parlament pri ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej pracuje od 23. 2. 1999. Jeho členmi sú demokraticky zvolení zástupcovia tried 4. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných i slávnostných stretnutiach 1x mesačne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda/podpredseda, nad prácou parlamentu prevzala gesciu vyučujúca občianskej výchovy.

 


 

Plánované aktivity

 

Zasadnutia parlamentu

Zasadnutia parlamentu sa konajú spravidla 1x mesačne – posledný utorok v mesiaci cez 6.vyučovaciu hodinu. Vedie ich predseda parlamentu. Jednotliví zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, rozoberú prípravu podujatí podľa plánu a v závere v rôznom hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov z tried. Do rokovania v prípade potreby vstúpi zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci.

Obsahová náplň pracovných stretnutí: 

 • organizácia, vyhodnotenie zberu papiera 
 • príprava, organizácia, vyhodnotenie kultúrnych a športových podujatí 
 • mimoškolské aktivity  
 • správanie, kultúra stolovania v školskej jedálni 
 • aktuálne problémy nastolené zástupcami tried

 

Od pracovných zasadnutí parlamentu sa odlišuje zasadnutie: 

 • volebné - volí sa na ňom predseda, podpredseda a zapisovateľ 
 • vianočné - hodnotí sa súťaž vo výzdobe školy, najlepšie triedy preberú ceny. Členovia parlamentu dostanú malý darček 
 • hodnotiace - zábavné v júni. Členovia parlamentu hodnotia uplynulý rok, svoje aktivity za účasti pozvaných hostí

 

Podujatia, ktoré sme vybrali do projektu, majú spoločnú vlastnosť - pripravuje ich určený kolektív pre ostatných. Organizátori sa učia podujatie pripraviť, vyskúšajú si svoje schopnosti a sily, musia sa vo svojich kolektívoch vysporiadať s jednotlivcami, ktorí sa do aktivít nechcú zapojiť, len kritizujú, keď sa niečo nevydarí.

Tento systém práce s deťmi je náročnejší i pre pedagógov.

 


 

Rozpočet projektu

Organizátori a spoluorganizátori vstupujú do projektu s vlastným vkladom tvorivosti a ochoty bez osobitných nákladov.