Obsah

ŽIACKY ŠKOLSKÝ PARLAMENT - Škola života

 

Zloženie parlamentu v školskom roku 2018/2019

predseda:   
podpredseda:  

 

Zoznam žiakov parlamentu v školskom roku 2018/2019

Trieda, meno a priezvisko člena a jeho zástupcu:

4.A   Katarína Šimková, Artur Drobčo

4.B   Michal Šuňa, Matej Lakota

4.C   Miroslav Bošek, Zuzana Zimáni

5.A   Lucia Senajová, Slavomír Baník

5.B   Šarlota Balická, Andrej Chlebo

5.C   Adam Nemec, Oliver Jaško

6.A   Zuzana Ursínyová, Ján Pápay

6.B   Teodor Šutara, Samuel Štrba

6.C   Christian Kukučka, Filip Staroň

7.A   Andrea Šuňová, Katarína Pribulová

7.B   Samuel Krajči, Lukáš Macík

8.A   Ondrej Štrkolec, Hubert Tomasz Siwczyk

8.B   Matej Cuker, Paulína Štreitová

9.A   Jakub Urban, Michal Strcula

9.C   Gregor Maliňák, Timea Timková


 

Cieľ projektu

Docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

 


 

Charakteristika projektu

Žiacky parlament pri ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej pracuje od 23. 2. 1999. Jeho členmi sú demokraticky zvolení zástupcovia tried 4. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných i slávnostných stretnutiach 1x mesačne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda/podpredseda, nad prácou parlamentu prevzala gesciu vyučujúca občianskej výchovy.

 


 

Plánované aktivity

 

Zasadnutia parlamentu

Zasadnutia parlamentu sa konajú spravidla 1x mesačne – posledný utorok v mesiaci cez 6.vyučovaciu hodinu. Vedie ich predseda parlamentu. Jednotliví zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, rozoberú prípravu podujatí podľa plánu a v závere v rôznom hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov z tried. Do rokovania v prípade potreby vstúpi zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci.

Obsahová náplň pracovných stretnutí: 

  • organizácia, vyhodnotenie zberu papiera 
  • príprava, organizácia, vyhodnotenie kultúrnych a športových podujatí 
  • mimoškolské aktivity  
  • správanie, kultúra stolovania v školskej jedálni 
  • aktuálne problémy nastolené zástupcami tried

 

Od pracovných zasadnutí parlamentu sa odlišuje zasadnutie: 

  • volebné - volí sa na ňom predseda, podpredseda a zapisovateľ 
  • vianočné - hodnotí sa súťaž vo výzdobe školy, najlepšie triedy preberú ceny. Členovia parlamentu dostanú malý darček 
  • hodnotiace - zábavné v júni. Členovia parlamentu hodnotia uplynulý rok, svoje aktivity za účasti pozvaných hostí

 

Podujatia, ktoré sme vybrali do projektu, majú spoločnú vlastnosť - pripravuje ich určený kolektív pre ostatných. Organizátori sa učia podujatie pripraviť, vyskúšajú si svoje schopnosti a sily, musia sa vo svojich kolektívoch vysporiadať s jednotlivcami, ktorí sa do aktivít nechcú zapojiť, len kritizujú, keď sa niečo nevydarí.

Tento systém práce s deťmi je náročnejší i pre pedagógov.

 


 

Rozpočet projektu

Organizátori a spoluorganizátori vstupujú do projektu s vlastným vkladom tvorivosti a ochoty bez osobitných nákladov.