Obsah

Školský poriadok

Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. Školský poriadok dopĺňajú:.

 •  bezpečnostné opatrenia v učebni výpočtovej techniky, v učebni technickej výchovy ( školské dielne), v učebni fyziky, v cvičnej kuchynke a v herni ŠKD
 • bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy, v telocvični, na školskom ihrisku, pri prácach na šk. pozemku, v učebni fyziky

 


 

Práva žiakov

Dieťa, žiak a študent má právo na:

 1. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí
 2. na vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania
 3. na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy
 4. používať zdravotnú službu
 5. sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov
 6. na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu
 7. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a žiakov
 8. v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek
 9. na výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku
 10. na výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu
 11. na jemu zrozumiteľný výklad učiva
 12. k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
 13. na omyl
 14. určiť si spôsob prípravy na skúšanie (podľa predmetov)
 15. na objektívne hodnotenie
 16. na výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií
 17. na rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie. Tým však nemôže byť obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie
 18. na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav
 19. na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
 20. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami
 21. dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov
 22. na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi

 


 

Povinnosti žiakov

 

I. Príchod žiakov do školy

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú s učebnými pomôckami vrátane cvičebného úboru tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú od 7.25 do 7.35 hod. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred začiatkom vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne. Neskorší príchod je povolený na základe písomnej žiadosti rodiča adresovanej riaditeľke školy.
 2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod.
 3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci II. stupňa hlavným vchodom a žiaci I. stupňa vchodom č. 112, pri ktorých sa prezúvajú.
 4. Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovená doba sa nesmú zdržiavať v budove školy. Dochádzajúci žiaci (autobusom, vlakom), ktorí prichádzajú do školy skôr ako o 7.15 hod. môžu vyčkať na začiatok vyučovania v ŠKD na základe žiadosti rodičov.
 5. Žiak je povinný pri vstupe do budovy prezuť sa vo vestibule do prezuviek, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám. Topánky, plášte a kabáty ukladať do uzamykateľnej skrinky. (Skrinku uzamyká poverený žiak.) Žiak je povinný brať prezuvky so sebou domov.

 

II. Správanie žiakov na vyučovaní a mimo školy

Žiakovi nie je povolené používať mobilné telefóny, MP3, MG a CD prehrávače a hry až do skončenia vyučovania a opustenia budovy školy. Mobilný telefón musia mať žiaci počas vyučovania vypnutý a uložený v aktovke alebo v skrinke. Použiť ho môže len v naliehavých prípadoch so súhlasom a za prítomnosti vyučujúceho. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku.
 2. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto predmetný vyučujúci.
 3. V čase po zvonení na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.
 4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. Žiak svojím správaním nesmie znemožňovať uplatňovanie práva učiť sa ostatným spolužiakom.
 5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 6. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach.
 7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie dôvod (po 1 týždni domáceho liečenia alebo z vážnych rodinných dôvodov). Sústredenie a dovolenky nie sú dôvodom na ospravedlňovanie sa žiaka, žiak si učivo musí doštudovať.
 8. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 9. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
 10. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.
 11. Žiakom sa v areáli školy ZAKAZUJE: prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (včítane surovín na ich výrobu); propagovať alebo inak šíriť toxikomániu; šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia (nadávky, nebezpečné vyhrážanie, urážlivé prezývky, vydieranie, nátlak, posmech a ohováranie); propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie; hrať hazardné hry. Ďalej sa zakazuje kĺzať po chodbách budovy školy, nakláňať sa cez zábradlie schodišťa a sadať naň, vykláňať sa z okien a čistiť ich, v zimnom období sa kĺzať po chodníkoch. Žiakom sa zakazuje používanie vulgárnych výrazov cez vyučovacie hodiny, cez prestávky, mimo školy; propagovať toxikomániu aj v podobe symbolov : retiazky, tričká (aj cudzojazyčné nápisy), prívesky, nálepky atď. Zakazuje sa sadať na parapetné dosky a kryty na ohrievacích zariadeniach.
 12. V čase vyučovania sa zakazuje žuvať žuvačku.
 13. Žiak nesmie vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky.
 14. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť a učiteľ stratu nerieši. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá je potrebná na vyučovanie, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 14. Na vyučovaní, osobitne na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sú žiaci povinní sa riadiť predpismi BOZP a pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.
 15. Oslovenie a pozdravy :
  1. žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy
  2. žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani
 16. V čase malej prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach. Dvere miestností tried sú počas malých prestávok otvorené.
 17. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Cez veľkú prestávku môže žiak triedu opustiť, prípadne sa môže ísť na chodbu poprechádzať, nesmie však opustiť budovu, či obmedzovať spolužiakov. V jarných a jesenných mesiacoch, keď je vhodné počasie, žiaci trávia veľkú prestávku nasledovne: žiaci niektorých ročníkov I. stupňa v priestore pred školou z východnej strany, žiaci II. stupňa a zvyšných ročníkov na nástupovej ploche. Žiakom je zakázané opustiť tento priestor bez povolenia pedagogického dozoru a zdržiavať sa na schodištiach. Ak má žiak TV 3. vyučovaciu hodinu, berie si so sebou úbor i desiatu.
 18. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu.
 19. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho triedneho učiteľa pred alebo po vyučovaní.
 20. Žiaci chodia po pomôcky 1 minútu pred zvonením na vyučovaciu hodinu.
 21. Žiaci 1.- 4.ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.- 9.ročníka chodia pred hodinou Tv do telocvične sami, kde v šatni čakajú na učiteľa telesnej výchovy prezlečení.

 

III. Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.
 2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, preobujú sa na chodbe, zoradia sa a pod vedením učiteľa odídu do vestibulu školy. Pod dozorom vyučujúceho odchádzajú do školskej jedálne alebo opustia školskú budovu. (Okrem žiakov ŠKD). Správajú sa disciplinovane a slušne.
 3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy.
 4. Žiak je povinný opustiť školu bezprostredne po vyučovaní, čo je pre dopoludňajšie vyučovanie nejneskôr o 13.05 hod. Dlhšie môžu zostať v škole len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, zostávajú v školskom klube detí (ŠKD), alebo po obedňajšej prestávke pokračujú v popoludňajšom vyučovaní.
 5. Žiak je povinný čakať na popoludňajšie vyučovanie (prípadne krúžok), ktorý sa začína spravidla o 13.30 hod. potichu len v priestore vestibulu na prízemí, kde je zabezpečený dozor pracovníkom školy. Na popoludňajšie vyučovanie žiak odchádza len v sprievode vyučujúceho a vedúceho krúžku.
 6. Žiak je povinný v ŠKD dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD.
 7. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas výdaja stravy, správajú sa disciplinovane, udržujú čistotu a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru. Môžu obedovať obutí, ostatné veci majú zavesené a uložené na vešiakoch a policiach pred ŠJ.

 

IV. Správanie sa žiakov v školskej jedálni

 1. Žiak má právo stravovať sa v školskom stravovacom zariadení.
 2. Žiak sa v školskom stravovacom zariadení zdržiava len počas podávania stravy.
 3. Do jedálne prichádza disciplinovane, bez aktovky, tú si odloží do poličky na to určenej.
 4. V jedálni sa pri stole správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva sa nahlas, neničí príbory, obrusy, vybavenie školskej jedálne.
 5. Žiak dodržiava pokyny pedagóga vykonávajúceho dozor, ako aj iných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa zdržiavajú v týchto priestoroch.
 6. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode zasunie svoju stoličku.
 7. Žiak je povinný mať stravný lístok, v prípade zabudnutia bude žiakovi vydaný obed. o 13.30 hod.

 

V. Dochádzka žiakov do školy

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
 2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.
 3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z 1 vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ, ktorý je povinný informovať o tom triedneho učiteľa. Uvoľnenie z 1 vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ. Uvoľnenie na viac ako 1 deň povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov.
 4. Neočakávanú neprítomnosť žiaka (napr. choroba) oznámi rodič ústne alebo písomne triednemu učiteľovi v 1. deň žiakovej neprítomnosti na vyučovania. V deň príchodu do školy žiak predloží písomné ospravedlnenie rodiča, prípadne lekára.
 5. Ak v rodine žiaka niektorý člen rodiny ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodič bezodkladne škole.
 6. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

 

VI. Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. Z dôvodu informovania rodičov o prospechu a správaní žiakov, nosí žiak denne do školy žiacku knižku, udržiava ju v nepoškodenom stave. Rodičom ju dá podpísať aspoň 1-krát do týždňa. Platná je len žiacka knižka s pečiatkou školy a podpisom triedneho učiteľa.
 2. Žiak šetrne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami, školským zariadením. Ak stratí učebnicu, úmyselne poškodí alebo zničí školské vybavenie, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí vzniknutú škodu, prípadne prostredníctvom rodičov zabezpečí ich opravu. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.
 3. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich na škole, kde ukončí školský rok.
 4. Žiak je povinný šetriť vodou a elektrickou energiou.
 5. Žiak je povinný oznamovať triednemu učiteľovi, pedagogickému dozoru všetky nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie pri činnosti žiakov. Závady na elektrickom vedení, zariadení učební, telocvičnom náradí.
 6. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot, v areáli školy nebicykluje po trávnatých plochách a antuke.

 

VII. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

 1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto. Žiak chodí do školy esteticky upravený. Zakazuje sa nosiť extravagantné, vyzývavé, rušivo pôsobiace oblečenie (priveľmi krátke sukne, nohavice, tričká s vulgárnymi nápismi – aj v cudzom jazyku, priesvitné blúzky, hlboké výstrihy). Nie je dovolené farbiť si nechty a vlasy, piercing, nápadná úprava vlasov, líčenie očí, pier, make up.
 2. Zo zdravotných dôvodov sa neodporúča používať na prezutie v škole tenisky a cvičky. Odporúčame pevnú a bezpečnú obuv s pevnou pätou, nie šľapky a topánky na vysokom opätku. V prípade úrazu škola nebude žiaka finančne odškodňovať.
 3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické potreby: uterák, mydlo a toaletný papier.

 

VIII. Výchovné opatrenia riaditeľky školy

V opatreniach sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

A) POCHVALA

1. Pochvala triednym učiteľom(záznam do klasifikačného hárku)

 • za výborný prospech – do priemeru 1,5
 • za reprezentáciu triedy na úrovni školy
 • za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy
 • za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností


2. Pochvala riaditeľkou školy (diplom, vecná odmena)

 • výborný prospech – 1,0
 • úspešná reprezentácia školy na úrovni okresu, kraja a vyššie
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

 

B) OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

1. Napomenutie triednym učiteľom(udeľuje sa ústne, za 1 – 3 zápisy)

 • nenosenie si ŽK, učebných pomôcok, úboru na telesnú výchovu
 • behanie po triede a po chodbách počas prestávok
 • vyrušovanie počas vyučovania – vykrikovanie, jedenie, rozprávanie bez dovolenia...
 • nevhodné správanie sa voči spolužiakom
 • nevhodné správanie sa na spoločných podujatiach školy
 • neplnenie si povinností týždenníka
 • za neprezúvanie sa v priestoroch školy
 • za neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie (1 – 3 krát)
 • iné priestupky podobného charakteru

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom (udeľuje sa písomne do žiackej knižky a klasifikačného záznamu)

 • a) – 4 – 6 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
 • b) – neospravedlnená absencia 1 vyučovacia hodina
 • c) - podvádzanie
 • - vulgárne vyjadrovanie sa
 • - nevhodné správanie sa voči dospelým
 • - za šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky
 • - iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo vyučujúcim


3. Pokarhanie riaditeľkou školy (udeľuje sa písomne rodičom, do klasifikačného záznamu a triedneho výkazu )

 • a) – 7 – 9 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
 • b) – neospravedlnená absencia 2 – 6 vyučovacích hodín
 • c) – 2 zápisy uvedené v bode 2.c (pokarhanie triednym učiteľom)
 • d) – opakované šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky
 • - úmyselné poškodzovanie školského majetku (písanie na lavicu, rozbitie skla, dvier, skrinky a ďalšieho zariadenia)
 • - krádež
 • - za prinesenie predmetov a manipulovanie s pyrotechnickými hračkami a predmetmi ohrozujúcimi zdravie spolužiakov
 • - použitie mobilného telefónu počas vyučovacieho procesu
 • - fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách
 • - iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia riaditeľkou školy


4. Znížená známka zo správania 2. stupňa – uspokojivé správanie

 • a) – 10 – 14 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
 • b) – neospravedlnená absencia 7 – 14 hodín
 • c) – 3 – 5 zápisov uvedených v bode 2.c (pokarhanie triednym učiteľom)
 • d) – úmyselné ublíženie na zdraví
 • - šikanovanie, vydieranie, fyzické útoky
 • - úmyselné poškodzovanie školského majetku
 • - opakovaná krádež, krádež závažnejšieho charakteru
 • - opakované prinesenie predmetov a manipulovanie s pyrotechnickými hračkami a predmetmi ohrozujúcimi zdravie spolužiakov
 • - opakované fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách
 • - prepisovanie, dopisovanie známok a záznamov v žiackej knižke
 • - opakované používanie mobilného telefónu na vyučovaní
 • - vandalizmus
 • - prejavy rasovej neznášanlivosti
 • - zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neposlušné správanie voči zamestnancom školy a iným dospelým osobám
 • - iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady


5. Znížená známka zo správania 3. stupňa – menej uspokojivé správanie (zdôvodnenie sa zapisuje do triedneho výkazu)

 • a) – neospravedlnená absencia – 15 – 30 vyučovacích hodín
 • b) – za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4.


6. Znížená známka zo správania 4. stupňa – neuspokojivé správanie (zdôvodnenie sa zapisuje do triedneho výkazu)

 • a) – neospravedlnená absencia – viac ako 30 vyučovacích hodín
 • b) – za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5. podľa uváženia pedagogickej rady

 

D O D A T O K

k školskému poriadku čl.VIII. – výchovné opatrenia riaditeľky školy

C) ZABEZPEČENIE OCHRANNÉHO OPATRENIA, KTORÝM JE OKAMŽITÉ VYLÚČENIE ŽIAKA Z VÝCHOVY A VZDELÁVANIA podľa §68 ods. 3. z. č. 245/2008

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávania a výchovy vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Postup a metodické pokyny pri realizácii tohto ochranného opatrenia:

a) Vyučujúci (priamo na vyučovacom procese alebo počas výkonu dozoru) okamžite zrealizuje presun tohto žiaka poverenou osobou z pedagogického zboru do samostatnej miestnosti (miestnosť výchovného poradcu).

b) Privolanie pedagogického zamestnanca, ktorý je v pohotovostnej službe sa zabezpečí prostredníctvom žiaka z triedy, ktorý túto skutočnosť oznámi v zborovni vyučujúcim, ktorí majú pohotovostnú službu (voľnú hodinu), prípadne vedeniu školy (výpis služieb na nástenke).

c) Poverené osoby zabezpečia pedagogický dozor pri izolovanom žiakovi a zrealizujú pohovor vedúci k eliminácii agresivity a neprístojného správania sa žiaka. Zápis o pohovore zaznamenajú do klasifikačného záznamu.

d) Riaditeľ školy (v čase jeho neprítomnosti zástupca RŠ) bezodkladne privolá:

 • zákonného zástupcu, ktorý preberá za neho zodpovednosť (zrealizuje pohovor so zákonným zástupcom žiaka a vyhotoví písomný záznam o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia)
 • zdravotnú pomoc v zmysle z.č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia...
 • Policajný zbor v súlade so zákonom č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore


V Liptovskom Mikuláši 10.2.2009                           

Mgr. Alena Ridzoňová
riaditeľka školy

 

IX. Samospráva triedy

 1. Žiacky kolektív triedy si môže voliť so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
  1. Predseda (člen žiackeho parlamentu) - zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy. Podpredseda - zastupuje predsedu v neprítomnosti a vedie podľa potreby triednu kroniku. Zberový referent – vedie evidenciu zberu druhotných surovín žiakov. Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
 2. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapisuje do triednej knihy. Ich povinnosti sú :
  1. pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie
  2. na každej hodine hlásia neprítomných žiakov
  3. cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu
  4. po skončení vyučovania zotrú tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú okná a prekontrolujú uzávery vody
  5. na telesnú výchovu prinášajú triednu knihu