Obsah

Školská jedáleň

jedálenOd 2.9.2008 v našej školskej jedálni je zavedený elektronický  systém odoberania stravy. Z tohoto dôvodu dochádza i k zmene úhrady obedov. Pôvodný systém stravných lístkov je nahradený elektronickou podobou t.j. čipom. Žiaci si môžu čip kúpiť u vedúcej školskej jedálne za zálohu 6,64€ t.j.

Po prihlásení na stravu u vedúcej jedálne a vyplatení stravného sa z aktivuje činnosť čipu a stravník môže odoberať stravu.

Pri strate čipu, alebo zabudnutí doma  stravník nestráca nárok na obed, a vydaný sa zablokuje a nedôjde k zneužitiu čipu. Nový čip bude vydaný za poplatok  6,64€ .
Platba za stravovanie sa uhrádza mesačne vopred vždy do 20. dňa v mesiaci, aby platby boli zrealizované  včas. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

 

Stravné

Stravné uhrádzajte trvalým príkazom alebo cez internetbanking na:

IBAN ŠJ: SK 28 5600 0000 0081 0957 4004
č. účtu: 8109574004/5600
Konš. symbol: 0308
Variab. symbol: číslo stravníka
Poznámka: meno dieťaťa

 

Zo stravy sa zatiaľ odhlasuje deň vopred osobne, telefonicky č tel. 5524990, alebo ráno do 6,30 hodiny telefonicky.

Poplatky za stravu- obedy na našej škole sú stanovené od 1.4. 2019 podľa  všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.4/2019/VZN nasledovne:

1. stupeň: 1,19 €
2. stupeň: 1,26 €
cudzí stav: 2,70 €

 

Usmernenie pri úhrade nákladov za stravovanie a pri odhlasovaní stravníkov zo   stravy v školskej jedálni od 2.9.2008:

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred a to:

a/ trvalý príkaz
b/ internetbanking
c/ vkladom na účet v banke

 

Dôvody na zavedenie čipov:

V prípade, že stravník stratil lístok, niekto mu hom ukradol, zabudol si doma, mohol byť dôvodom nevydať mu obed alebo museli čakať do 13.30 hod. I keď dieťa malo zaplatené stravné lístky na celý mesiac, nebolo možné hodnoverne preukázať či nebol na lístok dieťaťa bez lístka, vydaný obed inému dieťaťu, ktoré lístok našlo, ukradlo, sfalšovalo a pod. Stravné lístky nemali deti podpísané.

 

Čipový systém:

Pri strate alebo zabudnutí čipu doma nestráca obed: Stačí nahlásiť stratu, čip sa zablokuje a nie je možné na neho čerpať stravu. Stratou čipu je tento zablokovaný čip bezcenný a nepoužiteľný. Prípadný zlodej alebo nálezca čipu  ho nebude môcť zneužiť. Preto strata čipu v škole neprichádza do úvahy. Pravdepodobnosť straty lístka bola niekoľkonásobne vyššia ako čipu.

 

Vrátenie čipu:

Po vrátení čipu z dôvodu ukončenia školskej dochádzky, prestupu na inú školu a podobne bude vrátená zálohová cena čipu.vedúca ŠJ